DEN HAAG - De kosten in de gezondheidszorg zijn de afgelopen vijf jaar met zo'n 50 procent gestegen. In de periode 2000 tot en met 2005 gingen de uitgaven voor de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Zieketekosten (AWBZ) omhoog van 27,6 miljard naar 41,5 miljard euro, zo blijkt uit berekeningen van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Dat komt neer op een gemiddelde jaarlijkse stijging van 8,5 procent.

De kosten van medisch-specialistische zorg stegen in de betreffende jaren het hardst, maar volgens het CVZ wordt dat beeld vertekend door de invoering van een nieuw financieringssysteem van ziekenhuizen.

Als dat buiten beschouwing wordt gelaten, komt de grootste uitgavenstijging voor rekening van de AWBZ. In de gehandicaptenzorg gingen de kosten met 58 procent omhoog, in de geestelijke gezondheidszorg met 50 procent en bij de verpleging en verzorging met 42 procent.