DEN HAAG - De lonen stijgen dit jaar met gemiddeld 3,8 procent. Dat blijkt uit een rapport dat het ministerie van Scoiale Zaken vrijdag heeft gepresenteerd. De loonstijging is aanzienlijk hoger dan het inflatieniveau, dat voor dit jaar geraamd wordt op ,25 procent.

Volgens minister De Geus van Sociale Zaken onderstreept de forse loonstijging de grote noodzaak van loonmatiging in 2003 en volgende jaren. Een kabinetsdelegatie praat vrijdagmiddag met werkgevers en werknemers over dit onderwerp. Het kabinet wil volgend jaar een loonstijging van maximaal 2,5 procent, het voor 2003 geraamde inflatieniveau.

Volgens het kabinet stijgen de lonen in Nederland al enkele jaren veel sterker dan die in andere Europese landen. Het Nederlandse bedrijfsleven kan daardoor steeds moeilijker concurreren met ondernemingen in het buitenland, waardoor de Nederlandse economie slechter presteert. De werkloosheid loopt daardoor op. Volgens het Centraal Planbureau stijgt die volgend jaar met 100.000 naar bijna 400.000.

De sociale partners zijn echter alleen bereid tot loonmatiging als het kabinet een aantal toezeggingen doet. Zo willen zij dat de WAO-uitkeringen voor volledig arbeidsongeschikten omhoog gaan van naar 75 prcoent en dat de WAO-boetes voor grote bedrijven verdwijnen. In het regerakkoord staat dat deze maatregelen pas kunnen als de instroom in de WAO aanzienlijk is gedaald.

De sociale partners hebben nog meer eisen. Ze wilen dat de bezuinigingen op de Melkertbanen van tafel gaan en dat de eisen aan de pensioenfondsen worden versoepeld, zodat de premies niet teveel stijgen.

Binnen het kabinet bestaat tot dusver onenigheid over de mate waarin het de sociale partners tegemoet zou moeten komen. De Geus is bereid tot concessies op WAO-gebied, maar zijn collega Hoogervorst van Financiën voelt daar niets voor. Hij wil volstaan met een bedrag van 500 miljoen euro dat voor lastenverlichting is gereserveerd.

Het kabinet zou vrijdagmorgen, voorafgaande aan de ontmoeting met de sociale partners, proberen op één lijn te komen. Het is de bedoeling een akkoord op hoofdlijnen te sluiten, dat eind november moet worden beklonken.