DELFT - Het herplaatsen van (voormalig) deels arbeidsongeschikte werknemers is bij middelgrote en kleinere ondernemers vrijwel onmogelijk. Dat concludeert MKB-Nederland woensdag op basis van eigen onderzoek onder de leden. Daaruit blijkt dat werkgevers vaak stuklopen op uitkeringsinstituut UWV en veel ondernemers terugschrikken van financiële risico's als zij een werknemer 'met een vlekje' aan het werk helpen.

In het kader van de nieuwe WAO, WIA, worden zieke en gehandicapte werknemers sinds dit jaar meer aangesproken op wat ze nog wel kunnen. Bij werkgevers ligt de plicht om hen zoveel mogelijk aan de slag te houden of weer te krijgen.

Samenwerking

Volgens beleidssecretaris sociale zaken Mariët Feenstra van MKB-Nederland wordt echter de samenwerking met het UWV moeizaam ervaren door werkgevers. Het grootste aandachtspunt is volgens haar het ontbreken van een vast aanspreekpunt. Ook maakt de bureaucratie het instituut log en moeilijk bereikbaar. Verder ontbreekt het aan goede "op maat gesneden" informatie voor kleinere, specialistische bedrijven.

Kleinschaligheid

Kenmerkend voor het midden- en kleinbedrijf is immers kleinschaligheid, waardoor binnen de organisatie vaak weinig mogelijkheden zijn om een andere, passende functie te vinden voor een (ex-)werknemer. Veel werkgevers richten zich al gauw op een reïntegratietraject 'tweede spoor', waarbij een baan buiten de onderneming wordt gezocht. Maar het blijkt net zo moeilijk om een werknemer met lichamelijke beperkingen elders te plaatsen.

Arbeidspool

Samenwerking in regionaal verband met uitwisseling tussen verschillende branches in een 'arbeidspool' kan volgens de ondernemersorganisatie wel bijzonder effectief zijn, zo blijkt uit een proef in Noord-Holland. Maar het is niet eenvoudig omdat het investeringen vergt. Bovendien vraagt het om onderling vertrouwen en goed contact met publieke instanties, zodat bijvoorbeeld scholing de mobiliteit bevordert.

Daarom vraagt MKB-Nederland de overheid "een aanjaagfunctie" te vervullen en regionale samenwerking bij reïntegratie te subsidiëren. Bij het aannemen van deels arbeidsgeschikte werknemers willen werkgevers ook meer steun. Zo moeten werkgevers langer dan nu het geval is, vrijgesteld worden van financiële risico's als een werknemer weer ziek wordt. Dergelijke regelingen zijn ook nodig voor personen die minder dan 35 procent zijn afgekeurd en volgens de WIA formeel geen arbeidshandicap hebben.