VOORBURG - De werkloosheid onder allochtonen uit niet-westerse landen is vorige jaar ongeveer even weinig gestegen als de werkloosheid onder autochtonen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag laten weten. Wel zitten allochtonen uit landen als Turkije, Marokko en Suriname drie keer zo vaak zonder baan als autochtonen.

In 2005 was ruim 5 procent van de autochtonen werkloos. Van de niet-westerse allochtonen werkte ruim 16 procent niet. Een jaar eerder lagen deze cijfers voor beide groepen slechts enkele tienden van een procent hoger.

De werkloosheid onder allochtonen houdt sinds 2001 gelijke tred met de werkloosheid onder autochtonen. In dat jaar werkte 3 procent van de autochtonen niet en 9 procent van allochtonen zat toen zonder werk.

Marokkanen

De werkloosheid is het hoogst onder Marokkanen. Van deze bevolkingsgroep was 20 procent werkloos in 2005. Ook het percentage werklozen onder Antillianen en Arubanen was met 18 procent vrij hoog. Van de Turken en Surinamers zat respectievelijk 14 en 12 procent zonder baan.

Jongeren

De werkloosheid onder allochtone jongeren tussen de 15 en 24 jaar stijgt wel sneller dan onder autochtone leeftijdsgenoten. Het percentage onder jonge allochtonen nam vorig jaar toe tot 26 van bijna 23 in 2004. Onder jonge autochtonen daalde de werkloosheid echter naar 11 procent in 2005 van 12 procent in 2004. "Sinds 2001 zijn niet-westerse jongeren elk jaar ruim tweemaal zo vaak werkloos als autochtone jongeren", stelt het CBS.