DEN HAAG - Het kabinet overweegt via fiscale maatregelen het Nederlandse wagenpark te helpen vernieuwen om de strenge Europese eisen voor schone lucht te halen. Te denken valt aan een slooppremie op oude auto's en het steunen van de installatie van speciale katalysatoren op dieselauto's. Dat laatste geldt ook voor het monteren van roetfilters in bestelwagens, bussen en ook binnenvaartschepen.

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) kondigde dit vrijdag aan. Hij kon niet al concrete maatregelen bekendmaken. De financiering is niet rond. Het kabinet kaart die af in de voorjaarsnota die in april wordt verwacht.

Nederland kan er niet onderuit om maatregelen te nemen. Het huidige beleid voldoet niet om de EU-normen voor fijn stof (in 2005) en stikstofdioxide of NOx (in 2015) te halen. Voor mensen met aandoeningen aan de luchtwegen zijn hoge concentraties funest. Jaarlijks overlijden duizenden mensen zelfs vroegtijdig daardoor.

Maatregelen

Het kabinet denkt ook aan andere maatregelen. Bekeken wordt of de stofeisen voor industriële installaties scherper kunnen en of raffinaderijen kunnen overschakelen van olie- naar gasstook. Zelfs dan kan Nederland in 2010 niet overal aan de normen voldoen.

Van Geel zei dat daarom een verzoek om vijf jaar respijt voor NOX, dat smogvorming veroorzaakt, is ingediend voor een tiental knelpunten bij de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht plus Dordrecht. Voor de aanpak van deze 'hot spots' is in de Nota Mobiliteit, de verkeersplannen van het kabinet voor de lange termijn, 300 miljoen euro uitgetrokken.