Een voormalige kasbeheerder van woningcorporatie Vestia is aansprakelijk voor de schade die de corporatie leed bij het afkopen van rentederivaten.

Dat oordeelt de rechtbank Den Haag woensdag.

De kasbeheerder moest onder meer de derivatenportefeuille van de corporatie opbouwen en beheren. Eind 2011 kwam Vestia in acute geldnood, omdat de rentederivaten een negatieve marktwaarde hadden gekregen.

Met de rentederivaten probeerde Vestia zich in te dekken tegen een mogelijke stijging van de rente. Maar doordat de rente in werkelijkheid daalde, moest de corporatie uiteindelijk geld bijstorten bij de banken waar de ingewikkelde financiële producten waren afgesloten. Andere woningcorporaties moesten zelfs bijspringen om Vestia overeind te houden.

De rechtbank stelt dat de kasbeheerder onvoldoende zicht had op de liquiditeitsrisico's die Vestia door de derivatenportefeuille liep. Bovendien heeft hij de raad van commissarissen van de corporatie hier niet juist over ingelicht.

Roekeloosheid

"Hij is daarmee tekortgeschoten in de uitoefening van zijn taak en aansprakelijk voor de schade bestaande uit de afkoop van de derivatenportefeuille", aldus de rechtbank. Een werknemer kan alleen aansprakelijk gesteld worden als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

"De rechtbank heeft het handelen van de kasbeheerder als 'bewust roekeloos' aangemerkt. Hij wist dat er grote liquiditeitsrisico's verbonden waren aan de derivatenportefeuille, maar had daar onvoldoende oog voor bij de uitoefening van zijn taak."

Schade

Hoe groot de geleden schade was, moet in een zogenoemde schadestaatprocedure worden bepaald. Het bedrag wordt verminderd met het bedrag waarvoor de kasbeheerder verhaal heeft op onder meer de voormalig bestuurder en de ex-commissarissen van de corporatie. Zij zijn eerder ook door Vestia aansprakelijk gesteld. De corporatie heeft schikkingen met hen getroffen.

De voormalige kasbeheerder moet daarnaast bijna 11,5 miljoen euro aan Vestia betalen. De man heeft namelijk geld gekregen van een broker die weer fees had ontvangen vanwege de derivaten die de corporatie had afgesloten. 

De kleine 11,5 miljoen euro is het bedrag dat de corporatie te veel heeft betaald, doordat de broker een deel van zijn fees aan de kasbeheerder betaalde.

Begin 2012 is de kasbeheerder vanwege deze doorbetaling ontslagen. "Door de doorbetaling aan te nemen, heeft de kasbeheerder het vertrouwen van Vestia zodanig geschonden dat dit ontslag op staande voet rechtvaardigde."