De toestroom van asielzoekers naar Nederland levert extra banen op, zegt hoofd arbeidsmarktinformatie Rob Witjes van uitkeringsinstantie UWV dinsdag tegen NU.nl.

Vanwege de instroom is er bij asielzoekerscentra en voor de begeleiding van vluchtelingen extra mankracht nodig. Het gaat in de komende jaren om een paar duizend extra banen.

De asielzoekerscentra vallen onder de sector zorg en welzijn. Uit een dinsdag gepubliceerde prognose van UWV blijkt dat de de werkgelegenheid in die sector na jaren van krimp weer zal toenemen.

Dit jaar wordt in totaal een groei van vijfduizend banen verwacht. De komst van asielzoekers draagt daar dus aan bij.

Overheid

"De komst van vluchtelingen zorgt mede voor banengroei bij de overheid. Ondanks de vele bezuinigingen gaan we daarom uit van een klein plusje."

Het gaat in dat geval om meer werkgelegenheid bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en gemeenteambtenaren die zijn betrokken bij de opvang van asielzoekers. In totaal komen er dit jaar vierduizend banen bij de overheid (openbaar bestuur) bij.

Ook de werkgelegenheid in het onderwijs wordt volgens Witjes positief beïnvloed. Mede door de instroom van jonge vluchtelingen in het basisonderwijs wordt voor dit jaar in het onderwijs een kleine plus van duizend banen verwacht.

Arbeidsaanbod

In de eerste zes maanden van een asielprocedure mag een asielzoeker nog niet werken. Daarna mag een asielzoeker een beperkt aantal weken werken met een tewerkstellingsvergunning.

Een vluchteling met een verblijfsvergunning kan in Nederland zonder restricties aan de slag. "Op de wat langere termijn zie je asielzoekers die als vluchteling zijn erkend terug in het arbeidsaanbod", zegt Witjes.

Volgens Witjes is het voor werkgevers soms nog wel lastig om in te schatten wat een in Syrië behaald diploma waard is en hoe dat te vertalen is naar de Nederlandse arbeidsmarkt.

Een beter beeld van de waarde van deze buitenlandse diploma's, bijscholing, vrijwilligerswerk of het laten opdoen van ervaring kunnen daarbij helpen. Witjes benadrukt dat daarbij verdringing van betaalde krachten zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Bijstand

Eerder dinsdag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al dat de komst van asielzoekers nu ook zichtbaar is in de bijstandscijfers. Al gaat het nog altijd om een kleine minderheid van het totaal aantal bijstandsontvangers.

Vorig jaar groeide de groep vluchtelingen met een bijstandsuitkering per saldo met ruim vijftienduizend personen. Van deze groep zijn er tienduizend in Syrië geboren.

Vorig jaar zijn er totaal ruim 45.035 asielverzoeken gedaan en kwamen er ruim 13.845 nareizigers naar Nederland. Tot en met maart dit jaar gaat het om 6.485 asielverzoeken en 2.320 nareizigers.

Bijstandsuitkeringen