De werkloosheid in Nederland is in oktober gestegen naar 6,9 procent van de beroepsbevolking. Het is de eerste stijging sinds juli.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Het aantal werklozen bedroeg vorige maand 616.000, tegen 609.000 in september. ​In die maand was het percentage nog 6,8 procent. Het aantal van oktober ligt nog wel onder het niveau van januari, toen de daling werd ingezet.

In oktober hadden 8,3 miljoen Nederlanders betaald werk. Het ging om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Dat komt neer op 65,4 procent van alle mensen tussen de 15 en 75 jaar.

Niet iedereen uit deze groep behoort tot de beroepsbevolking. Mensen die niet beschikbaar voor werk zijn of geen baan zoeken, worden niet meegerekend.

Jongeren

In de laatste drie maanden is de werkloosheid zowel onder jongeren als onder 45-plussers gegroeid. In juli was nog 11,3 procent van de jongeren werkloos. In oktober ging het om 11,6 procent. 

Het percentage werkloze 45-plussers steeg in dezelfde periode van 6,4 naar 6,6 procent. De werkloosheid onder jongeren en 45-plussers was in oktober vrijwel even groot als in januari.

Van de 25- tot 45-jarigen zat 5,4 procent in oktober zonder baan. Evenveel als in juli. In januari ging het nog om 6,1 procent.

Meer werkzoekenden

Het CBS meldt dat in de afgelopen drie maanden meer mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt naar werk zijn gaan zoeken. Het aantal werkenden bleef in die periode vrijwel gelijk.

Het aantal werklozen groeide in die periode met gemiddeld vierduizend per maand. In het half jaar daarvoor daalde de werkloosheid nog met gemiddeld zevenduizend per maand.

Tegenvaller

Minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid) noemt de lichte stijging een tegenvaller: Asscher wijst erop dat ook het aantal vacatures toeneemt: ''We moeten werklozen zo snel mogelijk naar deze banen begeleiden.''

Volgens de minister worden mensen die dat nodig hebben, steeds vaker persoonlijk begeleid door UWV. Door om- en bijscholing wordt voorkomen dat mensen werkloos raken en ''zorgen we dat mensen die hun baan verliezen weer zo snel mogelijk aan de slag komen'', aldus Asscher. Er is daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren en ouderen.

Asscher vestigt ook zijn hoop op de geplande lastenverlichting van 5 miljard euro volgend jaar: ''Dat is een impuls voor de koopkracht en de economie en goed voor de werkgelegenheid."

WW-uitkeringen

Het CBS meldt verder dat er in oktober 421.000 WW-uitkeringen zijn verstrekt. Dat zijn er vijfduizend meer dan in september en bijna evenveel als in oktober 2014.

De groei was vooral groot onder jongeren tot 25 jaar. In deze leeftijdsgroep nam het aantal mensen met een WW-uitkering toe met 8,1 procent. Dat komt vooral doordat er relatief veel jongeren in seizoensgevoelige sectoren werken, zoals de horeca en de landbouw.

Onder 55-plussers is het aantal WW-uitkeringen met 0,6 procent slechts licht gestegen.

Nieuwe uitkeringen

Tot en met oktober dit jaar heeft het UWV 478.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 4,4 procent minder dan in dezelfde maanden vorig jaar.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar is met 13 procent gedaald. Maar aan 55-plussers werden juist bijna 10 procent meer nieuwe uitkeringen verstrekt.

Ontmoedigd

Het aantal mensen dat de arbeidsmarkt ontmoedigd de rug heeft toegekeerd, is tijdens de crisisjaren bijna verdubbeld.

Vorig jaar waren er bijna honderdduizend mensen die de hoop op het vinden van een passende baan verloren hadden, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij waren wel beschikbaar voor werk, maar zochten hier niet naar.

Aan het begin van de crisis in 2008 telde Nederland nog 54.000 ontmoedigden. De werkloosheid begon toen al op te lopen, maar mensen werden nog niet meteen zo pessimistisch dat ze stopten met het zoeken naar werk. Pas vanaf 2011 steeg het aantal mensen dat zich ontmoedigd terugtrok van de arbeidsmarkt aanmerkelijk.

Het gaat vooral om 45-plussers en vrouwen. Veel ontmoedigden leven nu van de bijstand of van een pensioenuitkering.