De werkloosheid is in februari gedaald vergeleken met een maand eerder omdat mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt.

Die cijfers maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Het aantal werkenden bleef ten opzicht van januari ongeveer gelijk. Er zijn nu 633.000 mensen werkloos in Nederland, dat zijn er 12.000 minder dan vorige maand. Het percentage werklozen van de beroepsbevolking van afgelopen maand is iets gezakt (7,1 procent) vergeleken met januari (7,2 procent).

Video: Werkloosheid licht gedaald in februari

Vooral meer jongeren vonden een baan, maar tegelijkertijd zijn er minder mensen tussen de 25 en 45 jaar aan het werk. Het CBS merkt op dat deze groep door de vergrijzing steeds kleiner wordt. In de leeftijdscategorie van 45 tot 75 jaar steeg het aantal werkenden iets.

Sinds januari vorig jaar daalt de werkloosheid in navolging van het prille economische herstel, maar vanaf het einde van de zomer 2014 stagneert de daling. Ook in de berekeningen van het Centraal Planbureau trekt de werkgelegenheid dit jaar en in 2016 nauwelijks aan. 

Terugtrekken

Het aantal mensen dat zich aandiende op de arbeidsmarkt liet in de laatste maanden van 2014 juist een stijgende lijn zien. In de afgelopen drie maanden steeg de beroepsbevolking met gemiddeld drieduizend mensen per maand, maar in februari nam dit aantal met dertienduizend fors af.

Mensen kunnen daar verschillende redenen voor hebben, dat verschilt met name per leeftijdscategorie. Bij jongeren (15 tot 25 jaar) was dat in 2014 vanwege het volgen van een opleiding. 

Personen met een leeftijd tussen de 25 tot 55 jaar noemden afgelopen jaar ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorgtaken als de belangrijkste redenen om niet te willen werken. Vanaf 55 jaar speelt de hoge leeftijd of pensioen een rol, schrijft het CBS.

Uitkeringen

Uitkeringsinstantie UWV berekende dat het aantal WW-uitkeringen in februari is uitgekomen op 455.000, dat zijn er 2.500 minder dan in de maand ervoor. Alleen aan 50-plussers werden meer uitkeringen verstrekt, in alle overige leeftijdsgroepen was er een daling te zien.

Over de eerste twee maanden van dit jaar werden met name veel uitkeringen door het UWV beëindigd vanwege het opnieuw vinden van werk, ook wel werkhervatting genoemd. Er werden in totaal 53.000 meer uitkeringen beëindigd vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Methode

Het CBS heeft per 1 januari 2015 de definitie van de werkloosheid aangepast aan de internationale standaard. Volgens die definitie wordt iedereen die werkt, inclusief studenten met een bijbaantje, meegeteld. De grens ligt nu op één uur per week, terwijl dat eerder op twaalf uur lag. 

Volgens de oude definitie lag de werkloosheid in december 2014 op 8,1 procent. Het lijkt dus alsof de werkloosheid is gedaald, maar dat verschil wordt veroorzaakt door de definitieverandering.