Nog voordat mensen door baanverlies in de WW terecht dreigen te komen, moeten ze hulp kunnen krijgen bij het vinden van nieuw werk.

Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een uitwerking van het sociaal akkoord.

Die hulp kunnen ze dan krijgen bij nog op te richten onafhankelijke adviescentrum. Daar moeten er verspreid over het land 35 van komen.

De begeleiding en ondersteuning die zo'n adviescentrum biedt, gaat vooraf aan de dienstverlening die uitkeringsinstantie UWV aan werklozen verzorgt.

WW'ers

De nieuwe aanpak moet leiden tot minder WW'ers. Werkgevers, vakbeweging en onafhankelijke kroonleden in de SER stellen voor de centra te bekostigen uit de WW-premies.

Daarvoor zijn WW-premies nodig die hoog genoeg zijn om alle lasten te dekken, stelt het adviesorgaan vast. In het sociaal akkoord is afgesproken dat werknemers weer premie gaan betalen voor de werkloosheidsuitkering.

Dat mag niet ten koste gaan van hun koopkracht, wat zou betekenen dat de premie moet worden gecompenseerd via lagere belastingen. De SER zegt geen idee te hebben wat deze operatie de schatkist gaat kosten. Dat hangt mede van de ontwikkeling van de werkloosheid af.

Inkorten WW

Vakbonden en werkgevers kunnen in cao's regelen dat de beperking van de duur van de WW ongedaan wordt gemaakt met private aanvullende werkloosheidsverzekeringen.

De SER stelt nu voor de uitvoering van deze regelingen door uitkeringsinstantie UWV of een andere publieke organisatie, zoals de Sociale Verzekeringsbank, te laten doen.

Volgens FNV-voorzitter Ton Heerts is dat geen poging om via een omweg toch weer een overheidsvoorziening te maken van het derde WW-jaar.

Reactie Asscher

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft waardering heeft voor het streven van bonden en werkgeversorganisaties om werknemers naar een andere baan te begeleiden om te voorkomen dat ze werkloos raken. Verder loopt hij nog niet vooruit op de kabinetsreactie op het SER-advies.

Dat advies wordt overigens niet gesteund door de vertegenwoordigers van Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank in de SER. Zij zijn tegen het repareren van de beperking van de WW-duur, omdat dat volgens hen niet goed is voor de werkgelegenheid.