De vakcentrales FNV, CNV en VCP hebben woensdag een banenplan gepresenteerd waarmee de werkloosheid tot 2020 met driehonderdduizend zou moeten kunnen worden teruggedrongen. 

Een greep uit de 58 voorstellen: 

- lagere belasting op arbeid 
- hogere arbeidskorting om zo lagere inkomens extra lucht te geven 
- meer investeren in de duurzame industrie, zoals windmolenparken op zee, groener bouwen, meer huurhuizen bouwen, aanleg glasvezel stimuleren. Boeren zouden geholpen moeten worden met het omschakelen naar duurzaam werken 
- stoppen met ontslaan van personeel in de zorg. Tijdelijke banenpoule voor de zorg om personeel te behouden nu veel zorgtaken worden overgeheveld naar gemeenten 
- 'eerlijk verdelen' van werk, door oudere werknemers tijdelijk kortere werkweken te geven. Het werk dat hierdoor vrijvalt, kan worden gedaan door personeel jonger dan 27 jaar 
- meer coaching van nieuwe werknemers door oudere vakkrachten, bijvoorbeeld door halfjaar voor pensionering alvast een jongere vervanger aan te nemen 
- Stoppen met het versneld verhogen van de AOW-leeftijd vanaf 2016. Volgens de bonden gaat dit nu namelijk ten koste van werkgelegenheid voor jongeren. Het stoppen van de verhoging levert volgens de bonden in 2019 29 duizend banen op voor andere leeftijdsgroepen. Kosten 70 miljoen in 2016 en 160 miljoen in 2017 
- in sectorplannen meer aandacht voor het opleiden van personeel voor andere sectoren waar nog wel groei plaatsvindt 
- verlenging van de sectorplannenaanpak met twee jaar tot 2018