DEN HAAG/UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen (NS) enspoorbeheerder ProRail krijgen tot 2008 de tijd hun organisatie oporde te krijgen en hun samenwerking te verbeteren. StaatssecretarisSchultz van Haegen van Verkeer zal beide zolang niet afrekenen opprestaties zoals op tijd rijden, voldoende zitplaatsen en veiligeen schone treinen.

Dat blijkt uit de zogenoemde vervoerconcessie, het contract datde NS tot 2015 het alleenrecht geeft op het kernspoornet te rijden.Het kabinet heeft vrijdag met de voorstellen van deVVD-bewindsvrouw ingestemd.

Treinkaartje

De NS en het ministerie zijn bovendien overeengekomen dat hettreinkaartje jaarlijks met de inflatie plus ongeveer 2 procentduurder mag worden. Volgend jaar komt de prijsstijging naarverwachting zo rond de 3,5 procent uit.

De 2 procent is een compensatie voor de vergoeding die de NSmoet betalen voor het gebruik van het spoor. "De regering heeftervoor gekozen om deze infraheffing gematigd te laten stijgen om detreinkaartjes niet te duur te laten worden. We willen geenreizigers uit de trein te jagen", zei NS-topman Veenman.

Fiets

Schultz had bovendien nieuws voor de reizigers die met de fietsnaar het station komen. De fietsenstallingen blijven vanafuiterlijk 2010 open van de eerste tot de laatste trein.

De samenwerking tussen ProRail en de NS verloopt nu nog nietvlekkeloos. Bovendien is er bijvoorbeeld veel onduidelijkheid overwie er verantwoordelijk is voor vertragingen. Pas als de tweebedrijven daar wel duidelijkheid over kunnen geven, kan devervoerder worden afgerekend op keiharde kwaliteitseisen, steltSchultz.

Samenwerking

Dat moet uiterlijk 1 januari 2008 het geval zijn. Tot die tijdis er sprake van een 'ingroeifase'. De twee spoorbedrijven moetenjaarlijks aangeven welke maatregelen ze nemen om hun organisatie ende samenwerking te verbeteren. Daar worden ProRail en de NS tot op afgerekend.

In de plannen komt bijvoorbeeld ook te staan hoeveel treinen erop tijd moeten rijden of hoeveel zitplaatsen er moeten zijn. Hetministerie zal echter geen sancties treffen als blijkt dat de NSalle geplande maatregelen heeft genomen, maar toch niet de gewenstepunctualiteit heeft bereikt.

Invloed

De ondernemingen moeten de staatssecretaris regelmatiginformeren over uitvoering van de plannen. Schultz kan er op grondvan de concessie wel invloed op uitoefenen. Als die niet bevallen,moeten NS of ProRail de plannen verbeteren.

In het uiterste geval kan de staatssecretaris onder dreiging vaneen dwangsom NS of ProRail verplichten binnen een vaste termijnafspraken na te komen. Uiteindelijk kan het Rijk de NS zelfs deconcessie (geheel of gedeeltelijk) afnemen. Volgens minister Peijsvan Verkeer zal dit 'toch nooit voorkomen'.

Verder stelt de vervoerder dat de concessie recht doet aan depunten die de reiziger het belangrijkst vindt, zoals punctualiteiten sociale veiligheid.

Consumentenbelangen

Het Landelijk overleg consumentenbelangen openbaar vervoer(Locov) wil dat er wel harde eisen in de concessie komen. Hetkabinet laat de treinreizigers 'in de kou staan'. De bevoegdheidvan Schultz om nog wijzigingen aan te brengen, 'zal slechts eendode letter blijken te zijn'.

De Tweede Kamer behandelt de contractplannen in september. Defracties van GroenLinks en SP waren meteen zeer afwijzend, VVD enCDA wilden de stukken eerst bestuderen. Volgens GroenLinks geefthet nieuwe contract de NS 'de vrije hand om ondermaats tepresteren' bij gebrek aan prestatie-eisen tot 2008. Schultz wordtbestempeld als 'een kille saneerder van het spoor'. Voor de SP isde concessie 'een lege huls'. De concrete jaarlijkse afsprakenstaan in het vervoersplan, dat de NS opstelt. "De slager gaat zelfde maatstaven voor de keurmeester bepalen."