FNV Jong hoopt dat er in de komende tijd meer maatwerk komt om de startpositie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De bond vindt dat in de plannen van het sociaal akkoord de plannen rondom de WW nog niet afgestemd lijken op de zwakkere positie van jongeren op de arbeidsmarkt.

De bond zou dan ook graag zien dat aan het begin van een carrière de WW sneller kan worden opgebouwd.

Positief

De jongerenbond is over het algemeen positief over het akkoord. Het is 'een eerste stap' voor een betere positie van jongeren op de arbeidsmarkt, aldus voorzitter Dennis Wiersma. 

"Belangrijke hervormingen in de WW en het ontslagrecht worden in het akkoord door alle partijen onderstreept", zo stelt hij daarnaast tevreden vast.

De bond was een van de grootpleiters van een akkoord, dat net als het Akkoord van Wassenaar in de jaren ’80 van de vorige eeuw tot een nieuwe impuls zou kunnen zorgen voor de economie.

Verbeteringen

Volgens FNV Jong zijn er nog wel genoeg verbeterpunten aan het akkoord. Zo vreest de bond dat door de ontslagvolgorde over te laten aan de vakbonden en werkgevers zelf het ‘first in, first out’ principe, waarbij mensen die het laatst bij een werkgever aan de slag zijn gegaan eerder worden ontslagen dan al langer werkenden, weer wordt gestimuleerd.

Ook zou de bond graag concretere afspraken zien over de aanpak van de jeugdwerkloosheid en de toezegging van het belang van leerwerkplekken en stages. Dit is ook een wens van CNV Jongeren. 

Die bond spreekt de vrees uit omdat het korten van de pensioenen in 2014 wordt doorgeschoven tot invoering van nieuw pensioenstelsel in 2015. De kans bestaat dat het tekort op het bordje van jongeren terecht komt. 

Flexibel

 "We zijn vooral blij met de verbeteringen voor flexibele arbeiders", zo stelt Wiersma. Dit is bijvoorbeeld de maatregel om na drie jaar contracten de periode waarop een nieuw jaarcontract aan kan worden gegaan te verlengen van drie naar zes maanden.

Ook is de bond, net als CNV Jongeren verheugd over het terugdringen van de nulurencontracten.