Woningcorporaties houden door het woonakkoord dat onlangs werd gesloten tussen VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP meer geld over om te investeren dan in de oorspronkelijke plannen van het kabinet.

Dat blijkt donderdag uit een doorrekening van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

In het woonakkoord werd afgesproken dat de heffing die de corporaties moeten gaan betalen wordt verlaagd van de voorgenomen 2 miljard naar 1,7 miljard per jaar.

Daar staat tegenover dat de huurverhogingen in het akkoord zijn beperkt, dit heeft weer een nadelig effect op de investeringscapaciteit van de corporaties.

Het vermogen van de corporaties komt op basis van het nieuwe akkoord uit op 33,1 miljard. In de oorspronkelijke plannen uit het regeerakkoord kwam dit uit op 17,2 miljard.

Schuld

De solvabiliteit - de verhouding tussen eigen vermogen en schulden - neemt ook in positieve zin toe. Van 16,1 miljard volgens het regeerakkoord tot 27 miljard volgens het woonakkoord.

Het CFV tekent wel aan dat de vermogenspositie van de corporatiesector naar beneden gaat door alle huurmarktplannen. Deze aantasting geeft volgens het fonds 'reden tot enige zorg'.

"De ruimte voor investeringen komt daarmee immers onder druk te staan", aldus het fonds in een begeleidende brief.

Lager

Er zouden 21 corporaties onder de 15 procent solvabiliteit zakken. 4 corporaties zitten straks met een negatieve solvabiliteit. Ook deze aantallen liggen aanzienlijk lager dan conform het regeerakkoord.

Het CFV geeft verder aan dat niet gezegd kan worden of deze vermogenspositie haalbaar is, omdat niet zeker is of de huurstijgingen behaald gaan worden.

Het fonds stelt ook dat laagste inkomensgroepen te maken zullen krijgen met een huurstijging, ook na compensatie via de huurtoeslag.

Efficiency

In een reactie op de doorrekening van het CFV zegt minister Stef Blok (Wonen) dat de corporaties vanaf 2017 de verhuurdersheffing moeten kunnen ophoesten.

In de jaren tot 2017 zitten de corporaties met een gat van honderden miljoenen, maar dit moet volgens Blok op te vangen zijn. Onder meer door de verkoop van woningen of het verbeteren van de efficiency.

De minister wijst op uitspraken van Marc Calon, voorzitter van corporatiekoepel Aedes, die stelde dat er een lastenreductie van 20 procent mogelijk is. Een daling van de exploitatiekosten van 10 procent zou volgens Blok al 350 miljoen per jaar kunnen opleveren.

Inkomens

Uit een nadere doorrekening van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat vooral de inkomens boven de 43.000 euro te maken krijgen met hogere huurlasten. 

Echter, ook inkomens onder de 33.614 euro zonder huurtoeslag kunnen te maken krijgen met een koopkrachtverlies van 1 procent. Dit komt neer op een paar honderd euro per jaar.

Uit de berekingen van het CFV gaan de inkomens onder de 33.614 euro vanaf 2017 gemiddeld 15 euro per maand meer betalen dan nu. Voor inkomens van 43.000 gaat het om 76 euro meer.

Opvallend genoeg stijgt in de berekeningen van het CFV de nominale huur in het woonakkoord, terwijl de huurverhoging juist beperkt is ten opzichte van het regeerakkoord.

Dit is volgens een woordvoerder van het ministerie te verklaren doordat er in het regeerakkoord nog werd uitgegaan van een huurplafond van 4,5 procent van de WOZ-waarde. In sommige gebieden zou dit leiden tot een huurverlaging, vanwege de dalende waarde van de woningen.

Particulieren

Het CFV waarschuwt in haar rapportage dat er een risico bestaat dat particuliere verhuurders onder druk kunnen komen te staan, omdat zij geen staatssteun ontvangen maar wel de verhuurdersheffing moeten betalen.

Ook zorgt de verhuurdersheffing er voor dat er, ondanks de hogere huren, een zwaarder beroep zal worden gedaan op de staatssteun om de huren relatief laag te kunnen houden.