DEN HAAG - Een plan van de PvdA om via lastenverlichting voorlagere inkomens meer werk te scheppen, krijgt geen steun van hetkabinet en de regeringsfracties in de Tweede Kamer. Dat bleekwoensdagavond bij een door PvdA-leider Bos aangevraagd debat overde werkgelegenheid. Ook de vakbeweging is niet enthousiast.

Premier Balkenende noemde het PvdA-plan "teleurstellend enouderwets". Hij vreest vooral negatieve gevolgen voor dekoopkracht. Ook CDA-Tweede-Kamerlid Verburg sprak van een"teleurstellend" voorstel, omdat de PvdA volgens haar alleen"subsidiebanen" creëert.

Mooi klinkend

Volgens VVD'er Blok doet de PvdA niets aan het wezenlijkeprobleem van de Nederlandse economie, namelijk de hoge loonkostenin vergelijking met het buitenland. D66-leider Dittrich sprak van"mooi klinkende maatregelen, maar geen structurele oplossingen".

De PvdA wil werkenden een belastingkorting geven van 500 europer jaar. Deze 'werkbonus' moet aflopen naarmate iemand meerverdient, zodat vooral de lage en middeninkomens van de maatregelprofiteren. Verder wil de PvdA 800 miljoen euro uittrekken voorkinderopvang, 450 miljoen voor bedrijven die jongeren of ouderen indienst nemen en 400 miljoen voor extra banen in het VMBO.

Fiscale aftrek

De totale kosten van dit plan bedragen bijna 4 miljard. De PvdAwil dat geld vinden door de fiscale aftrek van pensioenpremies voorde hogere inkomens te beperken (geraamde opbrengst 2,5 miljard) endoor een toegezegde verlaging van de onroerendzaakbelasting teschrappen.

Volgens Verburg wil de PvdA hiermee "een greep doen in despaarpot voor de pensioenen". Ook de vakbeweging voelt niets voordit onderdeel van het PvdA-plan.

Ruzie

Volgens PvdA-leider Bos doet het kabinet juist niets om descherp oplopende werkloosheid af te remmen. Hij verweet de regeringdat zij ruzie heeft gemaakt met de vakbeweging, waardoor de eerderovereengekomen loonmatiging van de baan is.

Ook SP en GroenLinks hebben geen goed woord over voor het beleidvan het kabinet. Volgens SP-leider Marijnissen overdrijft datdoelbewust de economische problemen van Nederland om zijn"asociale" bezuinigingsbeleid erdoor te kunnen drukken.

Sympathie

GroenLinks kwam zelf ook met een banenplan. FractieleiderHalsema wil bedrijven die uitkeringsgerechtigden in dienst nementwee jaar lang een belastingkorting van 2000 euro geven. Dit planontmoette meer sympathie dan het PvdA-voorstel. CDA en VVD prezende eenvoud ervan.

Toch ziet het er niet naar uit dat zij het zullensteunen, omdat zij praktische bezwaren zien. Ook premier Balkenendenoemde het plan "sympathiek", maar zette vraagtekens bij dehaalbaarheid van de 100.000 verwachte extra banen. Wel zegde hijtoe dat het kabinet bij de voorbereiding van de begroting voorvolgend jaar het GroenLinks-plan op zijn effecten zal latennarekenen door het Centraal Planbureau.

Een voorstel van de VVD om het wettelijk minimumloon voorbijstandsgerechtigden tijdelijk te verlagen, kreeg woensdag geenKamermeerderheid.