DEN HAAG - Huurders zullen de komende jaren extra moetenbetalen voor hun woning. Minister Dekker van Volkshuisvesting wilverhuurders toestemming geven om de huren geleidelijk op te trekkenen hun vanaf 2008 zelfs de vrije hand geven, mits zij alstegenprestatie veel meer nieuwe woningen bouwen.

Het kabinet buigt zich volgens ingewijden in Den Haag vrijdagover een notitie van Dekker, waarin dit soort voorstellen staan.Volgens RTL Nieuws, dat woensdag uit een ontwerptekstciteerde, stijgen de huren in 2005 0,4 procent boven op de inflatievan dat jaar.

Plafond

In 2006 is dat 0,8 procent plus inflatie, en in hetjaar daarop komt er 1,2 procent bij. Dat plafond kan in 2008vervallen "bij voldoende nieuw aanbod van woonruimte", staat inde uitgelekte tekst.

De stagnerende woningbouwproductie, de gebrekkige doorstromingen de daardoor oplopende wachtlijsten nekken vooral starters enmensen met een laag inkomen. In 1998 was er nog een tekort van.000 woningen, in 2002 waren dat er 170.000. In die tijdverhuisden steeds minder mensen, van 410.000 naar 320.000huishoudens per jaar.

Nieuwbouwproductie

Oorzaak is onder meer de geringe nieuwbouwproductie, met eendieptepunt van 60.000 woningen in 2003. Dat moeten er de komendejaren gemiddeld 80.000 worden.

Om het voor verhuurders aantrekkelijk te maken geld in nieuwbouwte steken wil de VVD-bewindsvrouw de teugels voor de huren latenvieren. De afgelopen jaren waren woningcorporaties gebonden aanvaste huurverhogingen. Onder druk van de Tweede Kamer, die wegensde slecht draaiende economie aandrong op huurmatiging, is die ditjaar met gemiddeld 2,9 procent lager dan volgens die afsprakenmocht.

Pijn

Bovendien betaalden de corporaties 30 miljoen euro mee om depijn voor ontvangers van huursubsidie te verzachten. Dekker wil ookin de toekomst dat de verhuurders een bijdrage leveren aan debetaalbaarheid van het wonen.

Een aandachtspunt, aldus de conceptnotitie, is de samenstellingvan wijken. Verhuurders en gemeenten moeten afspraken maken om tevoorkomen dat het huurbeleid "bijdraagt aan het ontstaan vaneenzijdig samengestelde wijken".

Warmpjes

PvdA-Kamerlid Depla is niet gewonnen voor de plannen, zei hijvoor de RTL-camera. Volgens hem zitten de woningcorporaties er methun miljardenvermogens warmpjes genoeg bij om de bouwproductie opte trekken en hoeven de huurders daarvoor niet de rekening tebetalen.