DEN HAAG - Directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) Paul Schnabel waarschuwt dat we "geen paniekvoetbal" moeten gaan spelen over de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren.

Schnabel zegt dat in een interview met NU.nl. Hij reageert daarmee op de vrijdag verschenen werkloosheidscijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB).

Daaruit blijkt dat een recordaantal van 28,4 procent van de niet-westerse allochtone jongeren (ruim 31.000) tussen de 15 en 25 jaar in 2012 werkloos was.

Dat is driemaal zo hoog als het aantal autochtone Nederlandse jongeren in dezelfde leeftijdsgroep dat zonder baan zit, dat is 9,8 procent.

Is hier sprake van een verloren generatie onder niet-westers allochtone jongeren?

"Dat is een term die in het verleden vaker is gebruikt, ook in de jaren 80 van de vorige eeuw. Ook met die jongeren is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar het is wel zorgelijk. De werkloosheid onder Turkse, maar met name ook jongeren van Marokkaanse afkomst is zelfs nog hoger dan dat percentage van 28,4."

Speelt discriminatie daarin een rol?

"Natuurlijk, die is er. We hebben daar met het de discriminatiemonitor van het SCP onderzoek naar gedaan. In situaties met acteurs die sollicitanten speelden met hetzelfde cv, maar met een andere achtergrond, bleken autochtoon Nederlandse jongeren meer kans te maken op een baan."

"Van de autochtone Nederlandse werkzoekenden maakte 46 procent kans op een baan, bij de niet-westerse allochtoon was dat 28 procent."

Doet deze groep er wel voldoende aan, bijvoorbeeld door scholing?

"Er zit een sterk verband tussen de kansen op een baan en de opleiding. Als je je school niet hebt afgemaakt, vergroot je je kansen natuurlijk niet."

"Wat eveneens een rol speelt, is het gebrek aan contacten buiten de eigen kring. Dan gaat het niet zozeer om een kruiwagen, maar om een kans, een gesprek, een persoonlijk contact. Niet-westerse allochtone jongeren zitten slechter in die relaties dan autochtone Nederlandse jongeren."

Is een terugkeer naar school geen oplossing?

"Scholing zou zeker een antwoord kunnen zijn. Veel van deze jongeren hebben een slechte startkwalificatie, omdat ze geen diploma's hebben. Die situatie kunnen ze zelf verbeteren. Want een uitkering krijgen ze niet."

Moeten er banenprogramma's komen voor deze specifieke groep?

"De overheid heeft daarvoor op het ogenblik niet de middelen. En de vraag is of dat zin heeft. In het verleden hebben andere banenprogramma's evenmin structureel werk opgeleverd. Dit is ook geen groep werklozen in een achterstandssituatie, maar een groep voor wie eenvoudigweg geen banen zijn."

"De enige manier om hier uit te komen is wanneer het aantal banen toeneemt. Dat kan alleen door groei van de economie. Want de ouderen scheppen voorlopig geen ruimte op de arbeidsmarkt, omdat ze zelf langer moeten doorwerken."