DEN HAAG - Hogescholen, universiteiten en instellingen voormiddelbaar beroepsonderwijs hebben vanaf 1999 tot heden 58,4miljoen euro ten onrechte ontvangen. Dat bedrag uit de staatskasging voornamelijk naar hogescholen: 43,6 miljoen; 11,2 mijoen gingnaar het middelbaar beroepsonderwijs en 3,6 miljoen naaruniversiteiten.

Dit blijkt uit het donderdag verschenen eindrapport van deCommmissie Vervolgonderzoek Rekenschap, die instellingen op fraudeof misbruik van overheidsgeld heeft onderzocht. Een tientalinstellingen lijkt volgens de commissie willens en wetens degrenzen van de wet te hebben overschreden.

Onregelmatigheden

Volgens de commissie, die de boeken van 152 instellingen over dejaren tussen 1998 en 2002 controleerde, is er bij 70 procent weinigof geen onregelmatigheden geconstateerd. Bij de onderzochteinstellingen zijn in totaal 1 miljoen studenten ingeschreven, zehebben een overheidsbudget van 6,5 miljard euro.

De commissie, die onder voorzitterschap stond van het vroegereTweede-Kamerlid Schutte, concludeert dat "onderwijsland geenfraudeland" is. De commissie meent dat de regels en de controle opde naleving ervan niet afdoende waren. Instellingen handelden instrijd met de wetgeving, zonder dat dat volgens de commissie in demeeste gevallen moet worden bestraft. Schutte vindt dat betrokkendepartmenten (Onderwijs en Landbuw) onvoldoende hebben gereageerdop signalen van fraude.

Terugvorderen

Schutte noemt het rapport Eerlijk Delen. Dat geeft aan wat eraan de hand was, schrijft hij. "Doordat sommige instellingen meerbekostiging claimden dan hun toekwam, deden zij hun collega's diezich gewoon aan de wet hielden, tekort. Dat kan nu wordenrechtgezet." Schutte vindt het billijk dat het bedrag wordtteruggevorderd.

Bij zeven instellingen kon het werk, dat is begonnen in mei 2003en 10 miljoen heeft gekost, niet tijdig kon worden afgerond.Daartoe behoren grote hogescholen als Fontys, InHolland enAmsterdam. De Hogeschool van Amsterdam heeft met 9.808.516 euro hetmeeste geld ten onrechte ontvangen.

Tegenwerking

De commissie wijst er op dat instellingen niet tijdig aan hetonderzoek mee wilden werken. Er kwam vooral tegenwerking vanaccountants van de instellingen. De commissie schakelde ministerZalm (Financiën) in om medewerking af te dwingen. Uiteindelijklukte dat. Schutte adviseert staatssecretaris Nijs het onderzoekbij de zes hogescholen en één instelling voor middelbaarberoepsonderwijs voort te zetten.