DEN HAAG - Ondanks de goede voornemens van diverse kabinetten, bespaart Nederland al jaren minder energie dan de bedoeling was.

De Algemene Rekenkamer betwijfelt daardoor of de afgesproken Europese doelstellingen om in 2020 onder meer de CO2-uitstoot met 20 procent te hebben verminderd, worden gehaald.

In het woensdag gepresenteerde rapport 'Energiebesparing: ambities en resultaten' concludeert de Rekenkamer dat het beleid onvoldoende effectief was.

Grote energieverbruikers als elektriciteitsbedrijven bleven deels vrijgesteld van energiebelasting, ook nadat een convenant over energiebesparing grotendeels was losgelaten.

Vergeleken met andere landen gebruikt Nederland duidelijk meer energie per product. In de periode 1995-2007 steeg het energiegebruik 11 procent in plaats van de beoogde 4 procent waardoor 13 megaton meer CO2 is uitgestoten, aldus de Rekenkamer.

Deskundigen zien de toename van het broeikasgas CO2 als oorzaak van de opwarming van de aarde.

Doelen

Volgens de Rekenkamer is het voor de Tweede Kamer lastig controleren of het beleid de doelen wel dichterbij brengt, aangezien er diverse ministeries bij betrokken zijn: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Infrastructuur en Milieu (I&M) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het kabinet moet dan ook zorgen voor duidelijke rapportages, aldus de Rekenkamer.

De verwachtingen op het gebied van energiebesparing van het kabinet-Rutte zijn niet hoog. Tot 2010 lagen de Nederlandse ambities hoger dan die van de Europese Unie, maar het kabinet wil geen aanvullende nationale doelen meer en richt zich op de minder ambitieuze Europese afspraken.

Effecten

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) zegt in een reactie dat hij denkt dat de Europese doelen wel gehaald kunnen worden. Hij wijst daarbij op convenanten met de zogeheten energie-intensieve industrie. De Rekenkamer schat de effecten daarvan echter minder positief in dan de bewindsman.