AMSTERDAM - De meeste werknemers zien in januari hun netto maandinkomen gering stijgen. Mensen met een minimum of modaal inkomen krijgen er gemiddeld 10 euro bij. Mensen die werken in de zorg of ambteneaar zijn zien echter een kleine verlaging. Dit komt onder andere door de stijging van de ziektekostenverzekering.

Dat heeft de grootste salarisverwerker van Nederland, Raet, donderdag bekendgemaakt. De werkgevers kunnen dit jaar rekenen op een meevaller.

Oudere werknemer

De loonkosten voor oudere werknemers dalen licht, aldus Raet. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers prikkelen omoudere werknemers in dienst te nemen of te houden. Voor dit doel heeft hij een bedragvan circa euro 850 miljoen uitgetrokken. Werkgevers krijgen vanaf dit jaar een premievrijstellingvoor werknemers die per 1 juli 55 jaar of ouder zijn. De vrijstelling geldt eveneensvoor het in dienst nemen van werknemers vanaf 50 jaar. Voor deze werknemers behoevenwerkgevers geen WAO-basispremie van 5,1 procent af te dragen.

Salarisverwerker Raet geeft als voorbeeld de 55-jarige werknemer met een bruto maandsalarisvan euro 2.500. In 2003 waren de werkgeverslasten in totaal euro 2.821. In 2004zijn de lasten voor de werkgever euro 2.712. De verlaging van de lasten (WAO) houdtvoor werkgevers een voordeel in van euro 109 per maand.

Minimumloon

De salarisstrook van de meeste werknemers laat in 2004 bij een gelijkblijvend brutosalaris een kleine verhoging van het netto-bedrag zien. Voor de werknemers met eenminimumloon (euro 1.264,80) gaat het netto salaris met circa euro 10 omhoog. Dit is ookhet geval voor werknemers met een modaal bruto salaris (euro 2.275,00). Maar met deinflatie van 2 procent van het afgelopen jaar zullen zij dit jaar aan het eind van iederemaand minder kunnen besteden.

De werknemers met een brutoloon van euro 2.566,52 (loon ziekenfondsgrens verminderdmet spaarloon) gaan er in de meeste gevallen ook enkele euro’s op vooruit. In enkelesectoren (o.a. gemeenten, thuiszorg, ziekenhuizen) laat het netto-loon een kleine verlagingzien. Dit is onder meer het gevolg van een stijging van de ziektekostenverzekering.Werknemers met een bruto salaris van 1,5 modaal (euro 3.415 per maand) of meerleveren bijna allemaal tussen de 2 en 10 euro in. In enkele sectoren gaat het om eenbedrag van ruim euro 60 per maand.