DEN HAAG - Tussen minister De Geus van Sociale Zaken en CDA,VVD en D66 is een patstelling ontstaan over de WW-boete voorbedrijven. De coalitiefracties willen die boete met eenwetswijziging verijdelen, maar de minister liet woensdag geen spaanheel van hun voorstel. Hij kwam met "vijf grondige bezwaren".

Naast CDA, VVD en D66 verwerpt ook de ChristenUnie de WW-boetedie De Geus vanaf 1 janauri 2004 wil opleggen aan bedrijven diemensen van 57,5 jaar en ouder op straat zetten. De ministerverwacht dat bedrijven oudere personeelsleden dan minder snel dedeur wijzen, omdat het minder aantrekkelijk wordt de WW als'afvoerputje' te gebruiken.

Negatieve bijeffecten

Op initiatief van VVD'er Aptroot dienden de partijen woensdageen wetswijziging in. Aptroot denkt dat De Geus' plan veelnegatieve bijeffecten zal hebben. Zo verwacht hij dat werkgeversmensen net voor die de leeftijd van 57,5 jaar bereiken de laan uitgaan sturen.

Aptroot wil het aantrekkelijker maken werknemers van 50 jaar enouder in dienst te nemen door werkgevers geen WAO- en WW-premiesvoor die mensen te laten betalen. Verder zouden werkgevers voorpersoneelsleden die al in dienst zijn vanaf het moment dat ze 55jaar worden geen WAO-premie meer hoeven af te dragen en vanaf 60jaar ook geen WW-premie.

De Geus verwerpt de 'positieve prikkel' waar de coalitiefractiesen de ChristenUnie voor kiezen. Het plan slaat volgens debewindsman "het evenwicht tussen alle prikkels om ouderen aan hetwerk te houden uit het lood". Ook past het niet in hetkabinetsbeleid om "loonkostensubsidies rigoreus af te schaffen".Bovendien kan De Geus zich niet vinden in de financiering vanAptroots voorstel.

Onaanvaardbaar

De bewindsman heeft nog geen politiek oordeel gegeven over dewetswijziging. Hij zal zijn kritiek nog deze week schriftelijknader onderbouwen. Daarna zal De Geus aangeven wat hij doet als deKamer voet bij stuk houdt. In het uiterste geval kan hij hetonaanvaardbaar uitspreken.