HAARLEM - Allochtone moeders hebben relatief vaak geen betaald werk. Dat geldt vooral voor moeders van Turkse en Marokkaanse afkomst. In de periode tussen 2006 en 2008 had ruim de helft van hen geen baan, tegen een kwart van de autochtone moeders.

Dat is een van de conclusies uit 'Alle hens aan dek', een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksorganisatie TNO.

Volgens de onderzoekers heeft dit niet alleen te maken met zorg voor de kinderen, maar spelen ook een lager opleidingsniveau en cultuurverschillen een rol.

Beroepsbevolking

Het rapport bevat gegevens over mensen die niet tot de beroepsbevolking behoren. Zo waren er vorig jaar honderdduizend jongeren tussen de 15 en 26 die geen onderwijs volgden, niet werkten en ook niet actief op zoek waren naar werk.

Een derde van hen zou wel willen werken. De andere 66.000 willen of kunnen niet werken. Een aanzienlijk deel - 43 procent van de jonge mannen en 34 procent van de jonge vrouwen - geeft aan ziek of arbeidsongeschikt te zijn. Ruim drie op de tien jonge vrouwen noemen zorgtaken als reden.

Diploma

Vooral jonge vrouwen zonder diploma, jonge vrouwen met een niet-westerse herkomst en jonge vrouwen in grote steden zijn niet actief op de arbeidsmarkt. Beleid om de arbeidsdeelname te vergroten, zou specifiek op deze groepen gericht moeten zijn, aldus het rapport.

De arbeidsdeelname van jongeren zonder diploma ligt 10 tot 20 procent lager dan die van jongeren die wel een goede opleiding hebben. Het afronden van een opleiding is dan ook belangrijk om de kans op werk te vergroten.

Werkgevers kunnen door het aanbieden van stages en werkervaringsplekken eraan bijdragen dat meer jongeren met een diploma van school komen.

Vergrijzing

Met het oog op de vergrijzing is het belangrijk dat de de arbeidsparticipatie toeneemt, niet alleen van jongeren maar ook van ouderen. Steeds meer 50-plussers blijven inmiddels werken, stelden de onderzoekers vast.

Van de beroepsbevolking tussen 50 en 65 had in 2009 57 procent een baan. In 1996 was dat nog maar 40 procent. De gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, loopt op. In 2007 was de gemiddelde pensioenleeftijd 62 jaar.

Wel zijn er verschillen per bedrijfstak. Bij de overheid en de zorg lag het op gemiddeld 61, terwijl mensen die in de landbouw of de visserij werken gemiddeld met 64 jaar stopten met werken.