DEN HAAG - Werknemers die een WAO-keuring ondergaan zullenook in de toekomst individueel beoordeeld worden. De lijst die hetkabinet wil hanteren met ziektes die geen toegang geven tot de WAOis niet doorslaggevend. Minister De Geus van Sociale Zaken heeftdat donderdagavond gezegd in de Tweede Kamer.

Vooral regeringsfractie D66 en de linkse oppositiepartijentoonden zich in het debat over het nieuwe WAO-stelsel ongelukkigmet de komst van een 'negatieve lijst' van ziektes die geen rechtgeven op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zij zijn bang datonvoldoende rekening wordt gehouden met de persoonlijkeomstandigheden van een werknemer die voor de WAO wordt gekeurd.

Volgens De Geus zal de lijst een belangrijke leidraad worden bijde keuringen, maar uiteindelijk blijven de keuringsartsen uitmakenwie er recht heeft op een WAO-uitkering. Op de 'negatieve lijst'zullen vooral psychische aandoeningen komen te staan, waarvanaangenomen kan worden dat ze binnen vijf jaar kunnen genezen. Hetkabinet heeft overwogen een 'positieve lijst' te maken van ziektesdie altijd recht geven op een WAO-uitkering, maar dat bleek in depraktijk niet te kunnen.

Groen licht

Het kabinet krijgt van een Kamermeerderheid groen licht om hetnieuwe WAO-stelsel dat de komende jaren wordt ingevoerd, verder uitte werken, al vindt de oppositie de plannen op een aantalonderdelen te hard. Kern van de nieuwe aanpak is dat alleenvolledig arbeidsongeschikten nog in aanmerking komen voor eenWAO-uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten aan de slagblijven. Lukt dat niet dan belanden ze in de WW en daarna in debijstand.

Eén van de onderdelen van de kabinetsplannen is dat bedrijvenhun zieke personeel twee jaar lang het loon moeten doorbetalenvoordat ze voor de WAO worden gekeurd. Nu is dat nog één jaar. DeVVD drong er op aan dat er voor ongeneeslijk zieken een eerderekeuring kan komen. De Geus zegde toe dat te bekijken.

VVD en D66 hebben moeite met het kabinetsbesluit om bedrijvenniet te dwingen in het tweede jaar maximaal 70 procent van het loondoor te betalen. Aanvankelijk wilde het kabinet dat wel, maar hetzag er onder druk van de vakbonden van af. De Geus gaat ervan uitdat werkgevers en werknemers ook zonder een stok achter de deur inCAO's het loon in het tweede ziektejaar tot 70 procent zullenbeperken.

Volledige loon

Het kabinet vindt het niet goed dat zieke werknemers twee jaarlang hun volledige loon ontvangen, omdat ze dan onvoldoende wordengeprikkeld hun werk te hervatten.