DEN HAAG - De komende kabinetsperiode is voor publieke diensten, zoals onderwijs, zorg en veiligheid, naar verwachting 1,1 miljard euro per jaar meer nodig dan verwacht door toegenomen gebruik.

Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de donderdag verschenen publicatie 'Publieke dienstverlening in perspectief. SCP-memorandum voor de kabinetsformatie 2010'.

Het SCP heeft een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de publieke dienstverlening. Daarbij is gekeken naar de huidige meerjarenramingen.

De extra kosten voor publieke diensten die het planbureau verwacht, bedragen ongeveer 1 procent van de nu begrote uitgaven in 2014.

Vergrijzing

In de verzorging en verpleging neemt de vraag vooral door de vergrijzing toe. Maar ook het beroep op kinderopvang en jeugdzorg stijgt.

Verder is in het onderwijs extra geld nodig, ongeveer een half miljard euro, omdat in meerjarenramingen onvoldoende rekening gehouden zou zijn met een toenemend aantal leerlingen en studenten.

Lage inkomens

De lage inkomens profiteren het meest van de publieke diensten. De midden en hoge inkomens krijgen juist iets minder van 'de koek' als dat wordt afgezet tegenover hun aandeel van de bevolking.

Ten opzichte van andere Europeanen zijn Nederlanders volgens het SCP ''bijzonder tevreden'' met hun eigen leven. ''Dat neemt niet weg dat veel Nederlanders toch het gevoel hebben dat het met de samenleving bergafwaarts gaat'', aldus het planbureau.

Aanpak

Als belangrijkste aandachtspunten de komende tijd noemen burgers de aanpak van criminaliteit, immigratie en integratie, economie, inkomen en de zorg.

Burgers zijn volgens het SCP ''niet overtuigd van de noodzaak van ingrijpende bezuinigingen op de verzorgingsstaat''. Ook vrezen ze ''onrechtvaardige verdelingseffecten'' door maatregelen die op stapel staan om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Sparen

Worden burgers ''in de rol van politicus gedwongen tot bezuinigen'' dan proberen ze volgens het planbureau vooral de gezondheidszorg en het onderwijs te sparen. Graag zouden ze meer uitgeven aan deze beleidsterreinen.

Diverse partijen zeiden ook in hun verkiezingsprogramma's meer geld te willen uitgeven aan onderwijs. Daarbij gaat het onder meer om VVD, PvdA, D66 en GroenLinks die nu onderhandelen over de vorming van een paars-pluskabinet.