DEN HAAG - Drieënvijftig hoge ambtenaren verdienen meer daneen minister. Dat blijkt uit een notitie van het ministerie vanBinnenlandse Zaken, die vrijdag in het kabinet is besproken, alduseen woordvoerder van dat departement.

Het salaris van een minister bedraagt 120.000 euro per jaar. Ookde minister-president verdient zo veel, maar hij krijgt een hogereonkostenvergoeding.

Het kabinet heeft al aangekondigd dat alle salarissen bij deoverheid die dat van een minister te boven gaan in de toekomstopenbaar zullen worden. Verder zal er worden ingegrepen bijexorbitante salarisstijgingen.

De Tweede Kamer heeft er vorige weeknog eens met klem bij het kabinet op aangedrongen om iets te doenaan te hoge salarissen bij de overheid.