DEN HAAG - Het kabinet trekt de komende vijf jaar 660 miljoen euro uit voor het opruimen van vervuilde plekken in de grond. Eerst worden de meest verontreinigde locaties aangepakt, die een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Verder moet duidelijk worden op welke plekken nog meer werk aan de winkel is en hoe deze ook schoongemaakt zullen worden.

Dat heeft het kabinet afgesproken met gemeenten, provincies en waterschappen. Zij gaan ook bekijken hoe ze vervuild grondwater aan kunnen pakken.

Ook wordt in kaart gebracht hoe de bodem meer in samenhang benut kan worden. Het gaat dan om opslag van CO2, warmte-koude-opslag, ondergronds bouwen en beheer van het grondwater.

Risico

In Nederland zijn 14.000 vervuilde plekken waar snel wat aan gedaan moet worden. Daarvan moeten er in elk geval de komende vijf jaar 1800 worden aangepakt, omdat daar risico voor mensen bestaat.

De vervuilde bodem bevindt zich vooral in de binnensteden, op plaatsen waar vroeger garages en fabrieken waren gevestigd.

Streven van het kabinet is dat de vervuiling in de bodem in 2030 is opgelost, of op z'n minst beheersbaar is en in kaart gebracht.