DEN HAAG - Het kabinet overweegt de verschillende regelingen voor zorg-, kraam- en calamiteitenverlof te vereenvoudigen en samen te voegen in een nieuwe regeling.

Zo zouden vaders die nu nog maar recht hebben op twee dagen kraamverlof, ruimer recht krijgen op zorgverlof na de geboorte van hun kind.

Dat blijkt uit de Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden die minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens het kabinet loopt het huidige stelsel van verlofregelingen nu "tegen zijn grenzen aan" om werknemers te helpen een betere balans tussen werk en privé te vinden.

Vrouwen

Eerder dit jaar heeft Donner al aangegeven dat hij door het vereenvoudigen en flexibiliseren van werktijden en verlof meer mensen, vooral vrouwen, aan het werk wil krijgen. Daarbij wordt werkgevers gevraagd meer in te spelen op wensen van hun personeel. Werknemers moeten kunnen schuiven met werktijden. Ook moeten ze meer te zeggen krijgen over hun werkplek en kunnen thuiswerken.

Nu komen ouders en hun werkgevers er in onderling overleg vaak wel uit over het op te nemen verlof. Maar het wordt als een probleem ervaren dat werknemers volgens de huidige regels niet tussentijds de hoeveelheid opgenomen vrije tijd kunnen aanpassen als daar behoefte aan is.

Behoefte

Ook wijst het kabinet erop dat nu slechts recht bestaat op kortdurend zorgverlof als er noodzakelijke zorg nodig is voor de partner, kind of ouder, terwijl de behoefte om te zorgen voor een andere hulpbehoevende huisgenoot net zo groot kan zijn. Er wordt bekeken of deze regel niet minder strikt moet.

Ook wordt gekeken naar aanpassing van het verlof in specifieke situaties, zoals adoptie, pleegzorg, couveusekinderen en ziekenhuisopnames van pasgeborenen.

Verlof

Het is overigens niet de bedoeling dat door samenvoeging en vereenvoudiging van de verlofregelingen de kosten voor werkgevers stijgen door een groter gebruik van verlof. Het kabinet gaat nu in discussie met werkgevers en de vakbeweging over aanpassing van het stelsel. De uitkomsten daarvan moeten begin volgend jaar tijdens een conferentie duidelijk worden.

Het kabinet heeft wel al besloten de levensloopregeling verder niet aan te passen. In het coalitieakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie was afgesproken de verlofspaarregeling bijvoorbeeld ook te gebruiken voor de periode tussen twee banen, maar dat is belastingtechnisch niet uitvoerbaar. Eerder maakte Donner al bekend het ouderschapsverlof los te koppelen van de levensloop.