DEN HAAG - De lokale lasten zijn dit jaar met 7 procent gestegen. Het gaat om heffingen van gemeenten en waterschappen zoals de onroerendzaakbelasting, reinigingsheffing, en rioolrechten. Gecorrigeerd voor inflatie komt de stijging neer op ,9 procent.

Dit blijkt uit de monitor inkomsten uit lokale heffingen 2003 die woensdag naar de Tweede Kamer is verzonden. De reëele groei van het Gemeentefonds werd in september 2002 geraamd op 2,4. Dit lijkt moeilijk te rijmen met de forse stijging van de lokale lasten.

De begrote opbrengst uit de belangrijkste heffing van de provincies, de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, is inmiddels gestegen met 9,4 ten opzichte van 2002.

Het kabinet wil weten wat de achtergronden zijn van de stijgingen en hoe kan worden voorkomen dat de krappere financiële kaders, die zich de komende jaren aandienen, via forse lastenverhogingen op burgers en bedrijfsleven worden verhaald.