DEN HAAG - Bij de 70.000 werknemers van Defensie en bijsommige Tweede-Kamerleden is onrust ontstaan over debezuinigingsplannen van minister Kamp. Mogelijk 9100 functieszullen verdwijnen bij Defensie, waar eerst nog gerekend werd met functies. Ook het sluiten van bases in het Duitse Seedorf(landmacht) en Twenthe (luchtmacht) behoort serieus tot demogelijkheden.

Defensie moet de komende vier jaar 850 miljoen euro bezuinigen.De bezuinigingen lopen op tot 380 miljoen structureel in het jaar. Eerder lieten Kamp en staatssecretaris Van der Knaap almerken dat de 'kaasschaafmethode' niet meer voldoet. Er zaldrastisch gesneden moeten worden.

Woedend

Vakbonden voor defensiepersoneel reageerden woedend op de nieuwegetallen en op uitlatingen van Kamp, zondag in hetradio-1-journaal. Daarin zei hij al dat er "aanzienlijk meer"functies verdwijnen dan eerder aangenomen en dat gedwongenontslagen niet te vermijden zullen zijn.

De vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV schortte maandag hetoverleg met Kamp op. "De uitlatingen van Kamp versterken deonzekerheid voor onze leden", stelde voorzitter J. Debie vanVBM/NOV. Hij beklaagt zich erover dat Kamp de bonden nog weinigdetails heeft gegeven over de bezuinigingen, gedwongen ontslagen enhet sociaal plan, maar wel de onzekerheid vergroot door uitlatingenin de media.

Gedwongen ontslagen

Ook voorzitter Van der Linden van de CNV-bond ACOM is verbolgenover de uitspraken van Kamp. De FNV-bond AFMP werd overstelpt doortelefoontjes van verontruste leden. "De onzekerheid over debezuinigingsmaatregelen is het ergste, je kunt nog beter een slechtbericht te horen krijgen dan deze onzekerheid", aldus eenwoordvoerster. Gedwongen ontslagen zijn voor de bond onacceptabel.De AFMP sluit acties niet uit.

PvdA-Kamerlid Timmermans wil dinsdag in het vragenuurtje in deTweede Kamer uitleg van minister Kamp. Hij vindt dat de minister teveel onzekerheid bij het defensiepersoneel heeft veroorzaakt. "Ditis geen nette manier van communiceren, niet tegenover de Kamer enniet tegenover het defensiepersoneel", zei Timmermans. Inhoudelijkerkent hij dat Kamp drastisch moet bezuinigen. De Nederlandselegerbasis Seedorf in Duitsland kan wat de PvdA betreft wordenopgedoekt.

Het CDA wil nog niet oordelen over uitgelekte onderdelen van hetplan. "Wij wachten het totaalplan af en zijn benieuw naar demotivering bij het snijden in de kosten. We moeten alleen absoluutniet weer kiezen voor de 'kaasschaaf'", zei CDA-woordvoerderKortenhorst.

Vredesoperaties

VVD-Kamerlid Van Baalen vindt dat Kamp "tot op het bot" moetsnijden in bureaucratie en overhead bij Defensie. Hij pleit er ookvoor om meer geld van ontwikkelingssamenwerking te gebruiken voorde kosten van vredesoperaties.

Als het komt tot sluiting van vliegbasis Twenthe, betekent datvrijwel zeker ook het einde van de burgerluchtvaart vanaf EnschedeAirport Twente. "Al jarenlang heeft de luchthaven de grootstemoeite om financieel overeind te blijven. Zonder de vliegbasis isde exploitatie van de burgerluchtvaart in Twente een onmogelijkeopgave", zei commissaris B. Hulshof van Enschede Airport Twentemaandag.