DEN HAAG - De Sociaal-Economische Raad (SER) is het na lange beraadslaging eens geworden over een conceptadvies over kernenergie, dat woensdag wordt gepresenteerd.

Werkgevers aan de ene kant en vakbeweging en milieubeweging aan de andere verschillen nog steeds van mening over de veiligheid van kernenergie en over het afvalprobleem. Wel vinden volgens ingewijden alle partijen dat in 2010 een knoop moet worden doorgehakt.

Dat ligt in lijn met de besluitvorming in de coalitie. De regeringspartijen hebben afgesproken dat er in deze kabinetsperiode geen kerncentrales bij komen, maar het CDA houdt wel nadrukkelijk de mogelijkheid open dat Nederland in een volgende regeerperiode wel besluit tot meer kernenergie in ons land.

Duurzame energie

Het advies van de SER heeft betrekking op wat genoemd wordt de transitieperiode, of wel de tijd die moet worden overbrugd tot duurzame energie zover is ontwikkeld dat die een alternatief kan zijn voor de huidige energie-opwekking.

De partijen zijn het erover eens dat kernenergie nooit een excuus mag zijn om minder in te zetten op duurzame energie.

Ook zijn ze nader tot elkaar gekomen over wat wordt genoemd de randvoorwaarden die moeten gelden bij kernenergie, zoals eisen aan de veiligheid van de reactor, aan het transport van radioactief materiaal en aan de opslag van kernafval. Zij onderkennen bovendien dat het gaat om een Europees vraagstuk. Nederland wil zelf geen kerncentrales, maar importeert wel veel kernenergie uit het buitenland.