DEN HAAG - Allochtonen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Zij ondervinden bij het vinden van werk belemmeringen die niet alleen zijn terug te voeren op een lager opleidingsniveau, minder werkervaring en een geringere beheersing van het Nederlands.

"Dit wijst op discriminatie", concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de donderdag gepubliceerde Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt.

Op de positie van werkende allochtonen lijkt discriminatie minder invloed te hebben. Autochtonen en allochtonen met vergelijkbare opleiding, ervaring en taalkennis hebben vergelijkbare functies en inkomens.

Marokkanen

Marokkanen lijken het meest te worden geconfronteerd met discriminatie, zo blijkt uit de monitor die dit jaar voor het eerst verschijnt. Zij voelen zich ook het vaakst gediscrimineerd.

Rond de 60 procent van de Marokkanen die het afgelopen jaar te maken hebben gehad met een afwijzing, vermoedt of weet zeker dat er sprake is geweest van discriminatie. Bij Turken ligt dat op 49 procent en bij Surinamers en Antillianen op 17 procent.

Profiel

Praktijkonderzoek wijst ook op discriminatie. Uit tests die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd met Marokkaanse en autochtone kandidaten voor functies en stages blijkt dat Marokkanen minder vaak worden aangenomen dan autochtonen, ook al hebben ze hetzelfde profiel.

Klachten

Antidiscriminatiebureaus krijgen jaarlijks ongeveer vierhonderd klachten over discriminatie op de arbeidsmarkt. De meeste zijn afkomstig van Marokkanen. Veel klachten gaan over het gevoel ongelijk te zijn behandeld wegens het dragen van een hoofddoek.

De Commissie Gelijke Behandeling velde tussen 2004 en 2006 negen oordelen over discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt. In meer dan de helft van de gevallen verklaarde de commissie de klacht gegrond.

Vrouwen

Allochtone vrouwen lijken op de arbeidsmarkt minder te maken te hebben met discriminatie. Nader onderzoek moet duidelijk maken of dat echt zo is, of dat zij evenveel last hebben van discriminatie als autochtone vrouwen waardoor etnische afkomst geen rol meer speelt.

Geboorteland

Allochtone sollicitanten en werkenden denken vaak dat zij zich extra moeten bewijzen. Bij het zoeken naar werk houden zij soms rekening met mogelijke discriminatie. Ze mijden bij voorbeeld bedrijven of sectoren waar ze discriminatie vermoeden, of vermelden hun geboorteland niet.