AMSTERDAM - Vooralsnog bestaat er weinig animo voor de vertrekpremie die KPN aan 4000 vanzijn werknemers heeft voorgelegd. Het telecombedrijf hoopte dat door het aanbod-een bonus van een aantal maandsalarissen bij vrijwillig vertrek- het aantalgedwongen ontslagen kon worden beperkt.

Maar tot nog toe hebben slechts 114KPN-werknemers zich ingeschreven voor de regeling die nog een week van krachtis. Om gedwongen ontslagen te voorkomen dienen zich 700 mensen voor de regelingop te geven.

"Zowel KPN als wij hadden er meer van verwacht", stelt BregjeBakker van vakbond CNV Publieke Zaak. Zij vermoedt dat de verslechterdearbeidsmarkt heeft gezorgd voor de afwachtende houding van de werknemers.Daarnaast geven medewerkers voor wie ontslag vrijwel onvermijdelijk is devoorkeur aan een sociaal plan: "Dat is altijd beter dan ditaanbod", zo meent Bakker.

Een lezer geeft ons een kijkje in de keuken van het sociaal plan:

"Voor zover u de regeling niet kent stuur ik u hierbij een ingekorte versie met de belangrijkste issues. Een heel belangrijk feit is natuurlijk ook dat de meeste medewerkers die langer of veel langer dan 20 jaar bij KPN werken een vertrekpremie van 12 maanden salararis natuurlijk maar een fooi vinden. Daarnaast hebben vele van hen ook nog VUT rechten en die worden met een vrijwillig vertrek zo aan de kant gezet," aldus de lezer die anoniem wil blijven.

Gestimuleerd vertrek

In de bedrijfsonderdelen waar reductie moet worden gerealiseerd, kunnen medewerkers in de periode 19 november 2002 tot uiterlijk 1 april 2003 via zogenaamd 'gestimuleerd vertrek' KPN vrijwillig verlaten. In deze periode ontvangen medewerkers die werkzaam zijn in functiegroepen waarin reductie plaats moet vinden en die KPN vrijwillig verlaten, een vertrekpremie. Op deze manier kan het aantal gedwongen ontslagen naar verwachting worden verminderd.

In de periode tot 1 april 2003 worden medewerkers niet boventallig verklaard. Hierdoor kunnen de effecten van het gestimuleerd vertrek in aanmerking worden genomen bij de eventuele verdere aanpak om de reductie te realiseren.

Gestimuleerd vertrek 'werkt' als volgt:

Het management van de bedrijfsonderdelen waar reductie moet plaats vinden, maakt binnen het bedrijfsonderdeel bekend om welke functies/functiegroepen het gaat.

De medewerkers die in deze aangewezen functies/functiegroepen werkzaam zijn, ontvangen een vertrekpremie op basis van onderstaande tabel. Deze vertrekpremie wordt alleen toegekend als de medewerker zijn arbeidsovereenkomst in de periode 19 november 2002 tot 1 april 2003 opzegt en in die periode uit dienst treedt.

tot 2 dienstjaren - 1 maandsalaris
- 5dienstjaren - 3 maansalarissen
- 10 dienstjaren - 5 maandsalarissen
- 15 dienstjaren - 6 maandsalarissen
- 20 dienstjaren - 9 maandsalarissen
Meer dan 20 dienstjaren - 12 maandsalarissen

Voor de medewerkers die van gestimuleerd vertrek gebruik maken, geldt een terugkeergarantie indien zij tijdens de proeftijd buiten hun schuld bij de nieuwe werkgever worden ontslagen. Uiteraard dient bij terugkeer naar KPN de ontvangen vertrekpremie direct in zijn geheel terugbetaald te worden.

De mogelijkheid om gebruik te maken van het gestimuleerd vertrek eindigt uiterlijk 1 april 2003 of zo veel eerder als de noodzakelijke reductie in de betrokken bedrijfseenheid is gerealiseerd.

Indien de noodzakelijke reductie reeds is gerealiseerd vóór 1 april 2003, wordt dit zo snel mogelijk bekend gemaakt in de bedrijfseenheid. Vanaf dat moment is het voor de medewerkers niet meer mogelijk gebruik te maken van het gestimuleerd vertrek.

Sociaal Plan

Zoals gezegd, kunnen medewerkers niet boventallig worden verklaard in de periode tot 1 april 2003. Evenmin worden in die periode aanzeggesprekken gevoerd, waarin medewerkers op voorhand al op of na ná 1 april 2003 boventallig worden verklaard. Immers de resultaten van het gestimuleerd vertrek moeten kunnen worden betrokken in de eventuele verdere aanpak van de reductie.

Als gevolg van het feit dat er in deze periode geen medewerkers boventallig worden verklaard, zijn de onderdelen van het Sociaal Plan die daarop betrekking hebben niet van toepassing. Dit betekent dat alle bepalingen van de hoofdstukken 2 t/m 5 en 7 van het Sociaal Plan, niet van toepassing zijn (met uitzondering van artikel 42 -hardheidsclausule-). Het is daarentegen wel mogelijk dat de medewerker op grond van artikel 5 lid 3 vrijwillig boventallig wordt op grond van toegenomen reistijd: voor hem geldt dan wel het volledige Sociaal Plan (met uitzondering van Hoofdstuk 4). De bepalingen van hoofdstuk 6 die niet (primair) zien op boventallig verklaren, maar zien op maatregelen in geval van interne herplaatsing, zijn dus wel van toepassing in de periode tot 1 april 2003.