Bedrijven en organisaties die zich volledig inzetten om de diversiteit in de besturen en toezichthoudende raden te verbeteren, lukt het ook om die doelen te halen.

Dat blijkt vrijdag uit de Monitor Talent naar de Top 2017. De 262 organisaties die zich aan de afspraken (Charter Talent naar de Top) hebben gecommitteerd, laten zien dat een aandeel van 30 procent vrouwen in de top haalbaar is.

Vorig jaar voldeed twee derde van de charterbedrijven aan het wettelijke streefcijfer voor de raad van commissarissen. Bijna de helft van de 262 organisaties lukte het om ook in het bestuur de beoogde diversiteit te realiseren.

Caroline Princen, voorzitter van de commissie, erkent dat het een proces van de lange adem is. ''Maar het kan wel. Dat laten de ondertekenaars zien."

Mondjesmaat

Het aandeel vrouwen in de top steeg vorig jaar van 22,2 procent naar 23,6 procent. Daarmee zet de stijging mondjesmaat door. Net als de voorgaande jaren zijn vrouwen in de top het best vertegenwoordigd bij werkgevers- en werknemersorganisaties, gevolgd door woningcorporaties.

De sector consultancy en organisatie/hr presteert op het gebied van diversiteit het minst.

Quotum

In de aanbevelingen stelt de commissie dat het charter zich heeft bewezen. Daarom zouden meer bedrijven zich hieraan moeten binden, meent de commissie. Een verplicht quotum moet met name bedrijven en organisaties stimuleren die nu geen stappen zetten.

Om meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven en andere organisaties te krijgen, lijkt een wettelijk quotum volgens Princen onafwendbaar. 

De woorden van Princen sluiten aan bij die van minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) die de vorderingen van het bedrijfsleven eerder dit jaar op basis van een ander onderzoek ''om te huilen'' vond. Ze zei in maart van dit jaar ''stevige maatregelen" te overwegen.