Het Groningse studentencorps Vindicat ligt weer onder vuur, voor twee mogelijke incidenten tijdens de ontgroening. Waarom ligt Vindicat al lange tijd onder een vergrootglas? Een overzicht van de incidenten de afgelopen twintig jaar.

Bij Vindicat viel in 1997 het, voor zover bekend, laatste dodelijke slachtoffer tijdens een ontgroening.

De 18-jarige feut (eerstejaars corpslid) Reinout Pfeiffer kreeg tijdens zijn groentijd na het verplicht drinken van een liter jenever een epileptische aanval waarna hij stikte.

Het was het eerste dodelijke incident in Nederland in ruim dertig jaar tijd. In 1965 overleed een 20-jarige student in Utrecht toen hij een roetkap over zijn hoofd getrokken kreeg en daar een eind mee moest lopen.

Na het overlijden van Pfeiffer stelde de Rijksuniversiteit een commissie in die excessen bij ontgroeningen moest voorkomen.

Studentenvereniging Vindicat besloot geen drank meer te schenken aan aspirant-leden tijdens de groentijd. Dit advies werd toentertijd ook landelijk door de meeste studentenverenigingen met een introductieperiode overgenomen.

Desondanks was er in 2001 weer een incident bij Vindicat.

In 2001 liep en aspirant-lid liep zware brandwonden op tijdens een 'spel' met spiritus. Al fietsend moesten deelnemers koffiekopjes met brandende spiritus aan een bezemsteel rijgen.

Vier jaar later werd een 21-jarige student, weer tijdens een ontgroening in Groningen, gedwongen zes liter water te drinken. De jongen, die zich had ingeschreven bij de katholieke studentenvereniging Albertus Magnus, lag twee dagen in coma.

De commissie die de universiteit in het leven heeft geroepen, onderzoekt de incidenten en berispt de verenigingen. Maar in 2016 zijn er weer twee excessen bij Vindicat.

Een aspirant-lid wordt in augustus tijdens zijn ontgroening zo hard op zijn hoofd geraakt dat hij ernstige hersenletsel oploopt waarvoor hij met spoed in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Het incident komt pas eind september naar buiten door een artikel in NRC. Na het incident worden zes ouderejaars voor de rest van de introductie geschorst. Het Openbaar Ministerie besluit in mei 2017 de vermeende dader te gaan vervolgen.

De verantwoordelijke leden van Vindicat zouden dronken zijn geweest. Dit is tegen de afspraken die Vindicat gemaakt met de Adviescommissie Introductietijd van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Commissieleden moeten nuchter blijven omdat zij verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de eerstejaars.

Vindicat ligt ook onder vuur vanwege een 'bangalijst'.

Half augustus verscheen er op internet een 'bangalijst', samengesteld door dertien leden van Vindicat. Hierop staan de namen van 22 vrouwen genoemd die een 'rating' krijgen. Ook staan hun nummers en adressen op de lijst. De vereniging zegt dat de sterren over hun uiterlijk gaan, diverse media weten dat het gaat om de bedprestaties van de vrouwen.

Studenten mogen niet praten over de ontgroeningstijd.

De NOS meldt dat studenten al zeker drie jaar een contract moeten ondertekenen waarin onder meer staat dat zij met incidenten niet naar de media mogen stappen. Gebeurt dit wel, dan krijgen zij een boete van 25.000 euro.

De commissie die namens de Rijksuniversiteit Groningen toeziet op de veiligheid tijdens de ontgroeningen wil dat de vereniging deze gang van zaken stopt. Gebeurt dit niet, dan kan de universiteit sancties opleggen.

Diverse gezagsdragers dringen aan op actie.

De Rijksuniversiteit Groningen kwam onder vuur te liggen door de initiële reactie dat het voorval met de jongen een interne kwestie is van Vindicat en dat de vereniging het "zelf moet afhandelen en oplossen".

Minister Jet Bussemaker noemde deze reactie "volstrekt onvoldoende" en vroeg opheldering. Verder wil Bussemaker dat CDA-leider Sybrand van Haersma Buma, oud-lid van Vindicat, afstand neemt van de excessen.

Ook Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen roept het bestuur van Vindicat op aangifte te doen tegen de leden die het slachtoffer hebben geslagen. Eerste Kamerlid Henk Pijlman, tevens de voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, doet eveneens een oproep tot aangifte.

De toezichtscommissie geeft Vindicat nog één waarschuwing.

De commissie presenteert in juli 2017 een uitgebreide evaluatie. Het Groningse korps moet een mentaliteitsverandering doorvoeren, anders volgen sancties. Alleen onder zeer strikte voorwaarden mag de ontgroening in augustus doorgang vinden.

Minimaal de helft van de begeleiders van het Gronings studentencorps moet tijdens het introductiekamp nuchter zijn. Ook moeten incidenten als seksuele intimidatie, fysiek geweld en vernedering uitgebreid geregistreerd worden. 

Toch halen in september 2017 weer twee incidenten de media.

Dochtervereniging Aegir komt onder vuur te liggen vanwege een seksistisch artikel in ledenblad De Ster geplaatst, waarin een meisje een Slet van de Zomer-Bokaal kreeg 'uitgereikt’. In een reactie schorst Vindicat de roeivereniging een jaar lang. De Rijksuniversiteit noemde de publicatie 'vrouwonvriendelijk en verwerpelijk’.

Verder steken verhalen over wangedrag van Vindicates in een sushi-restaurant de kop op. Volgens getuigen zouden zo’n honderd leden van de club zich schandelijk misdragen hebben en vandalisme hebben gepleegd. Het restaurant doet echter geen aangifte en laat weten dat het alleen om geluidsoverlast ging.

Toch besluiten de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool per direct de bestuursbeurs van Vindicat op te schorten.

De onderwijsinstellingen laten weten dat, hoewel het feitenonderzoek naar het incident nog loopt, de gebeurtenissen niet stroken met de gedragscode en de gewenste cultuurverandering binnen de studentenvereniging. Daarom betaalt het dit jaar geen beurs waar de bestuurders van Vindicat normaal aanspraak op kunnen maken

Het gaat volgens de RUG en de Hanzehogeschool om een totaalbedrag van 33.315 euro. Aan het eind van dit jaar zal worden bekeken of de huidige bestuursleden alsnog aanspraak kunnen maken op deze financiële tegemoetkoming.