Natuur- en milieuorganisaties vinden dat de uitvoering van het Energieakkoord op een aantal cruciale onderdelen achterloopt. 

De doelstellingen om 15.000 nieuwe banen, 14 procent duurzaam opgewekte energie en 100 petajoule energiebesparing in 2020 te creëren, zouden daardoor in gevaar kunnen komen, zeggen ze. ''De ambities van het akkoord zijn stevig en de tijd kort, dus we kunnen ons geen vertraging veroorloven.''

Volgens onder meer Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds en Milieudefensie komt van de energiebesparing in de energie-intensieve industrie tot nu toe weinig terecht. Convenanten tussen het bedrijfsleven en de overheid hierover worden matig nageleefd, terwijl de bedrijven wel fiscale voordelen genieten.

kamp

Minister Henk Kamp van Economische Zaken vindt desondanks dat er een goede start is gemaakt met de verschillende onderdelen van het akkoord. 

Kamp wijst op de invoering van een verlaagd tarief van energiebelasting voor het opwekken van lokale energie. Ook kunnen mensen een goedkope lening krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. ''Ik nodig iedereen in Nederland uit om van deze kansen gebruik te maken'', zegt Kamp.

Kritiek

Een ander punt van kritiek van de milieuorganisaties is het uitstel dat minister Henk Kamp van Economische Zaken in april heeft aangekondigd voor vergunningverlening van windmolenparken op zee.

De organisaties vinden het daarnaast in strijd met de gemaakte afspraken dat het kabinet de mogelijkheid openhoudt om de subsidieregeling voor duurzame energie in de toekomst ook te gebruiken voor projecten in het buitenland, in plaats van alleen in Nederland.

Vrijdag presenteerde Ed Nijpels, die als voorzitter van de borgingscommissie toeziet op de uitvoering van het vorig jaar gesloten Energieakkoord, de eerste voortgangsrapportage. Daarin staat dat 139 van de 159 in september gemaakte afspraken over energiebesparing inmiddels in de steigers staan.

Zie ook: Eerste resultaten Energieakkoord