Broedvogels waarvan nesten in open boerenland zijn beschermd tegen onder meer maaien, mesten en beweiden hebben ondanks deze maatregelen de laatste jaren relatief minder jongen voortgebracht. Het zogenoemde 'nestsucces' van deze vogels is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60 naar 40 procent, meldt het CBS in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Met de maatregelen waarmee de nesten van deze grondbroeders, waaronder de grutto en de kievit, worden beschermd, moet de populatie van de vogels worden behouden. De nesten die worden beschermd liggen veelal in gebieden met agrarisch natuurbeheer (gebieden waar bijvoorbeeld in het broedseizoen niet wordt gemaaid) en soms ook in regulier agrarisch gebied.

Vanaf 2000 wordt het nestsucces van zes soorten vogels die in het open boerenland broeden bijgehouden: de grutto, kievit, scholekster, slobeend, tureluur en wulp. In 2012 bracht 60 procent van de nesten van deze vogels ten minste één jong voort, in 2019 lag dit net boven de 40 procent.

Ook van zes boerenlandvogels die nesten in erf- en struweelomgeving werd het nestsucces bijgehouden. Hun nesten, die de dieren in bijvoorbeeld stallen of struiken bouwen, worden niet beschermd en hebben al jarenlang een nestsucces van ongeveer 80 procent.

Netsucces broedvogels van open boerenland gehaald

Netsucces broedvogels van open boerenland gehaald
Netsucces broedvogels van open boerenland gehaald
Foto: ANP

De mogelijke oorzaak van de afname van het nestsucces van de grondbroeders denken het CBS en Sovon te vinden in de weersomstandigheden en dat meer eieren en kuikens worden opgegeten door andere dieren. Hoewel de nesten hiertegen beschermd zouden moeten zijn, worden ook vertrapping door vee en mest- of maaiwerkzaamheden genoemd als reden voor de afname.

Populatie boerenlandvogels neemt al decennia af

Ondanks de maatregelen die zijn getroffen rondom het agrarische natuurbeheer, blijkt volgens de organisaties uit onderzoeken dat de kuikens die wél uit het nest komen, minder kans hebben om te overleven dan voorheen. "Mede als gevolg van het dalende nestsucces en de lagere overlevingskansen van de jongen, nemen de populaties van boerenlandvogels al decennia in omvang af", aldus het CBS.

De afname in de populatie is het grootst bij de grondbroeders, maar ook bij de zes boerenlandvogels die hun nesten in schuren en bosschages bouwen is de populatie afgenomen. Volgens de onderzoekers is dat mogelijk onder meer te wijten aan de achteruitgang van de insectenbiodiversiteit.