Populaties van wilde dieren in zowel open natuurgebieden als in het agrarisch landschap, zijn sinds 1990 gehalveerd. Wel kan de schade nog worden hersteld, schrijven onderzoekers in het Living Planet Report Nederland, dat donderdag door het Wereld Natuur Fonds (WWF) is gepubliceerd.

Volgens het rapport is de hoge stikstofneerslag, die grotendeels wordt veroorzaakt door de veehouderij, de grootste oorzaak van de halvering. Vooral de dierenpopulaties in de heidegebieden gingen er de afgelopen dertig jaar op achteruit. In bepaalde heidegebieden is de omvang van dierenpopulaties zelfs met zeventig procent afgenomen.

Door een te hoge stikstofneerslag worden bijzondere plantensoorten, die belangrijk zijn voor vlinders en insecten, overwoekerd door snel groeiende grassen die van stikstof houden. De insecten die deze planten nodig hebben verdwijnen, wat weer een negatieve invloed heeft op insectenetende dieren, zoals vogels.

Voorbeelden van vogelsoorten die bedreigd worden zijn de korhoen, tapuit en boomleeuwerik. De duinpieper is helemaal verdwenen. Ook vlinders en reptielen, zoals de levendbarende hagedis, hebben te lijden onder de neerslag van stikstof.

Achteruitgang vlinderpopulatie 'schrikbarend'

Volgens het rapport hebben ook andere dieren in agrarisch gebied het zwaar te verduren. Door intensieve landbouw, verdroging en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn ook de populaties in agrarische gebieden de afgelopen dertig jaar gehalveerd.

Met name de achteruitgang van de vlinderpopulatie in agrarische gebieden noemt het Wereld Natuur Fonds schrikbarend. "De meeste soorten, waaronder de argusvlinder en het geelsprietdikkopje, komen alleen nog voor op dijken, bermen en akkerranden."

Toch is het rapport ook optimistisch: de dierpopulaties in bossen bleven gemiddeld stabiel. Bestaande bossen worden steeds gevarieerder, wat gunstig is voor veel diersoorten.

Bossen op hoge zandgronden die aangetast zijn door stikstofneerslag, lijken zich daarnaast goed te kunnen herstellen. In bossen waar de stikstofneerslag de afgelopen jaren daalde, groeiden de populaties met 24 procent.

Het Living Planet Report Nederland concludeert dat herstel van biodiversiteit mogelijk is maar dat hier wel forse investeringen voor nodig zijn. Ook moet de stikstofuitstoot radicaal worden teruggedrongen.