Ddiverse natuurorganisaties beginnen een internationaal beschermingsproject om de patrijs te behouden in Nederland. 

Niet alleen in Nederland maar ook in de ons omringende landen wordt de vogelsoort ernstig bedreigd als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw. In ons land is de populatie sinds de jaren zeventig met 95 procent gekrompen.

Organisaties uit Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland hebben voor het internationale project, dat de naam 'Partridge' heeft meegekregen, de handen ineengeslagen en geld in Brussel gevraagd. Voor het hele project is 4,5 miljoen euro beschikbaar.

In Nederland gaat het om 1,1 miljoen waarvan de helft wordt betaald door de provincie Noord-Brabant, Vogelbescherming Nederland en een particuliere stichting die voor dit project een ton doneerde aan Vogelbescherming.

Bedoeling van Partridge is voorbeeldgebieden in te richten waar de patrijs kan gedijen. Ideaal voor de vogel is een landbouwgebied met een verscheidenheid aan gewassen, afgewisseld met lijnvormige landschapselementen als grasachtige en kruidenrijke akkerranden en bermen, houtwallen en hagen. Door schaalvergroting in de landbouw zijn juist deze elementen verdwenen.