De gemeente Den Haag opent een meldpunt bestuurlijke integriteit. Daardoor kunnen burgers die vermoeden dat een bestuurder niet-integer handelt een melding indienen bij de gemeente.

De maatregel is onderdeel van het integriteitsbeleid van de gemeente. Het meldpunt is openbaar voor burgers, bestuurders en medewerkers. Meldingen kunnen anoniem worden ingediend, met behulp van een vertrouwenspersoon.

Na een melding komt er een vooronderzoek dat binnen twee maanden afgerond moet zijn. Als uit dit vooronderzoek blijkt dat er concrete aanwijzingen zijn voor niet-integer gedrag bij een bestuurder, volgt er een onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een externe commissie.

Uit het onderzoek volgt een eindrapport dat wordt besloten in het college. Daarop volgt een besluit over welke maatregelen er moeten worden getroffen.