Het financiële resultaat van de gemeente Den Haag over 2018 wijkt nauwelijks af van de begroting. Bruto is er een overschot van 8,5 miljoen euro. Na het verrekenen van gelden met verschillende reserves blijft netto een klein tekort over van 6,9 miljoen euro. Op de totale uitgaven van de gemeente, zo'n 2,467 miljard euro, is dat een percentage van 0,028 procent.

"Dit college voert een financieel degelijk beleid en daardoor kunnen wij tegen een stootje", zegt wethouder Rachid Guernaoui, die de jaarrekening dinsdagmiddag aan de pers presenteerde. "Tegelijk constateren wij dat de tijd van overschotten voorbij is. Naast een omvangrijke investeringsagenda die het college voortvarend uitvoert, brengt de groei van de stad ook een aantal uitdagingen met zich mee waarop we moeten anticiperen."

Een van de grootste uitdagingen zijn de stijgende kosten van de zorg als gevolg van de groeiende vraag naar specialistische jeugdzorg en ouderenzorg. De stijgende kosten voor de ondersteuning van Hagenaars thuis via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) komt onder meer door de verlaagde drempel naar de Wmo. De vraag naar voorzieningen is daardoor gestegen.

Het totale nadeel op Jeugd en Wmo over het afgelopen jaar bedraagt 22 miljoen euro.

'Jeugdhulp en Wmo is openeinderegeling'

Zowel de Jeugdhulp als de Wmo is volgens Guernaoui een zogenoemde openeinderegeling. "Dat betekent dat we als gemeente altijd aan iedereen de zorg geven die hij of zij nodig heeft. Dit betekent ook dat het de afgelopen jaren lastig bleek om in te schatten wat de kosten uiteindelijk zijn."

Voor de nieuwe wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid is het beheersbaar maken van de kosten prioriteit en wij nemen hierin grote stappen. Tegelijk moeten wij realistisch zijn: gemeenten kunnen dit niet alleen, ook het Rijk zal over de brug moeten komen”, aldus de wethouder.

'Algemene uitkering Gemeentefonds mogelijk terugbetaald'

Daarnaast moet het stadsbestuur rekening houden met de mogelijkheid dat een deel van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds moet worden terugbetaald. Bij de Rijksoverheid is sprake van onderbesteding: dat betekent dat het Rijk minder geld uitgeeft dan begroot. Het Gemeentefonds heeft hier last van, omdat het is gekoppeld aan de Rijksuitgaven. In mei worden de definitieve cijfers van het Gemeentefonds bekend.

De derde uitdaging is de gemeentelijke overhead. Deze valt 4,3 miljoen euro hoger uit dan in het halfjaarbericht was voorzien. Inmiddels zijn forse maatregelen genomen om de tekorten op te lossen.

Er zijn ook meevallers in de jaarrekening 2018

Naast de uitdagingen zijn er ook meevallers in de jaarrekening 2018. Zo is een voordeel van 7 miljoen euro gerealiseerd in de bijstandsverlening en inkomensvoorziening (BUIG). Ook zijn de parkeeropbrengsten 9,5 miljoen euro hoger dan begroot dankzij meer uitgegeven vergunningen en toegenomen betalingsbereidheid.

Wethouder Guernaoui: "Samen werken wij aan een beter leven voor alle mensen in Den Haag. Groei van de stad, Mobiliteit, Duurzaamheid en Iedereen doet Mee zijn daarbij onze kernthema’s. Wij bouwen aan een mooie, groene stad met een prachtige kust waar inwoners trots op kunnen zijn."

"Wij investeren onder meer in wonen, werkgelegenheid, onderwijs en bereikbaarheid. Tegelijk blijven de woonlasten de laagste van alle grote Nederlandse steden. Deze jaarrekening biedt een stevig fundament om op de ingeslagen weg voort te gaan", aldus de wethouder.