De stad Den Haag heeft in de toekomst meer risico op wateroverlast bij extreme neerslag. Een van de oorzaken is het hoge percentage verhard oppervlak in de Hofstad. Daardoor wordt het water minder snel afgevoerd en kunnen regenoverstromingen ontstaan.

Dit blijkt uit onderzoek van een student van TU Delft en adviesbureau 'HKV lijn in water'. Hierbij werden moderne neerslagstatistieken- en modellen toegepast op provinciehoofdsteden in Nederland.

Voor elk van deze steden is op basis van een kwantitatieve analyse een risico berekend; van 2018 tot 2050. Volgens deze analyse loopt Den Haag het meeste risico van alle provinciehoofdsteden. Dit komt met name door de verwachte economische groei van tachtig procent. Ook de verwachte toename in neerslag (8 procent) speelt mee, zij het in mindere mate.

De onderzoekers hopen dat de neerslagindex steden helpt om concrete doelen te formuleren om risico’s op wateroverlast te verkleinen. Zo zouden er meer groenstroken kunnen worden aangelegd om het verharde oppervlak te verminderen, stelt het onderzoek.

Een andere oplossing die wordt aangedragen is het verhogen van delen van Den Haag, zodat het aantal gebouwen dat hinder ondervindt van extreme neerslag minder groot wordt.