Mogelijk strafbare feiten door ambtenaren worden zelden bij politie en Openbaar Ministerie gemeld. Hier een overzicht van alle opgevraagde integriteitsschendingen van ambtenaren in 2011 en 2012.

In totaal zijn 3031 vermoedelijke integriteitsschendingen van 22 overheidsinstanties onderzocht. Daarvan zijn 279 incidenten een mogelijk strafbaar feit, waarbij 45 aangiften werden gedaan en 96 ontslagen vielen.

Ministerie van Algemene Zaken

In 2011 en 2012 zijn twee integriteitsschendingen gemeld. Een schending betrof een vermoeden van een financiële schending, een ander van ongewenste omgangsvormen en oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen. Die laatste is afgedaan met een waarschuwingsbrief.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ruim zestig meldingen zijn bij dit ministerie gemeld, waarvan 25 mogelijk strafbaar zijn. Een diefstal heeft tot aangifte geleid, maar tijdens dat onderzoek werd geen dader gevonden. Veertien personen zijn in die periode ontslagen, waaronder een medewerker die geld stal uit een kas.

Ook het herhaaldelijk bekijken van porno op een dienstcomputer, vervalsen van facturen en nuttigen van alcohol tijdens diensttijd heeft tot ontslag geleid.

Een geval van spionage, corruptie, witwassen van geld en het voorhanden hebben van een pistool met munitie is strafrechterlijk in behandeling. Dit onderzoek loopt momenteel in hoger beroep.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Ministerie van BZK

Bij dit ministerie zijn vier schendingen geconstateerd: vier in 2011, zes in 2012. Een medewerker die met dienstmiddelen drugs in een penitentiaire inrichting smokkelde voor een relatie werd ontslagen, maar daar werd geen aangifte van gedaan. Een woordvoerster van het ministerie verklaart dat in overleg met politie en justitie de keuze is gemaakt om geen aangifte te doen, vanwege de kleine hoeveelheid drugs.

Daarnaast had het ministerie te maken met een grootschalige diefstal, maar het onderzoek naar de daders is voortijdig afgebroken. Hierbij is geen hulp van politie of justitie ingeschakeld. Het ministerie achtte zwaardere middelen niet noodzakelijk.

Een melding van fraude met vastgoed werd wel bij de politie aangegeven. Een ander geval waarin een externe projectmedewerker geld zou hebben aangenomen is besproken met de betreffende leidinggevende, maar de verdachte bleek niet in staat om invloed uit te oefenen op een gunning.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Ministerie van Defensie

Door Defensie is enkel een overzicht van het aantal vermoedens en een optelsom van bewezen incidenten en ontslagen geleverd. In 2011 werden 38 werknemers ontslagen na misdragingen, in 2012 waren dat er 52. Het is niet bekend hoeveel aangiften er zijn gedaan over de mogelijk 244 mogelijk strafbare feiten.

Defensie levert geen omschrijving van incidenten die tot ontslag of schorsing hebben geleid. De ontslagdossiers moeten hiervoor namelijk worden onderzocht. “Dit betreft een bewerkelijk en langdurig proces van vergaring van gegevens.”

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Ministerie van Economische Zaken en NVWA

Negentien vermoedens van schendingen werden bij het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit geconstateerd, waarvan twaalf incidenten zijn bewezen. Dat heeft tweemaal tot onvoorwaardelijk ontslag geleid, waarvan beide keren aangifte is gedaan bij het OM.

Ook werd eenmaal aangifte gedaan bij het OM voor het lekken van interne notities, maar dat kon niet bewezen worden. Het ministerie heeft daarnaast nog een aantal keren te maken gehad met lekken of kwijtraken van informatie. In die gevallen is telkens enkel intern onderzoek gedaan.

Ook het vermoedelijk blokkeren van vergunningsaanvragen kon niet worden vastgesteld. In deze zaak werd geen hulp van buitenaf ingeschakeld. Een ambtenaar maakte misbruik van zijn positie bij het aanvragen van subsidies. Deze persoon werd naar een andere afdeling overgeplaatst.

Een medewerker die zich een groot bedrag aan cadeaubonnen heeft toegeëigend, werd bij het OM gemeld en ontslagen. Een andere ambtenaar werd oneervol ontslagen en aangegeven na oneigenlijk gebruik van het bankpasje van zijn werkgever.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Ministerie van Financiën + Belastingdienst

Bij het ministerievan Financiën zijn in 2011 en 2012 geen integriteitsschendingen geconstateerd. Bij de Belastingdienst zijn in 2011 245 schendingen gemeld, waarvan 105 meldingen mogelijk strafbaar zijn. In dat jaar zijn tien aangiften gedaan en 38 medewerkers ontslagen.

In 2012 zijn 241 integriteitsschendingen door medewerkers van de Belastingdienst gepleegd. Daarvan zijn 71 incidenten mogelijk strafbaar. Het is echter niet bekend hoeveel aangiften er zijn gedaan.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

In twee jaar tijd zijn bij dit ministerie 84 integriteitsschendingen gepleegd, waarvan ruim zestig mogelijk strafbaar. Het betreft onder meer meldingen van belangenverstrengeling en fraude. Tweemaal werd aangifte gedaan, maar het is niet duidelijk welke incidenten dat waren.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Ministerie van OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft enkel een overzicht met disciplinaire handhaving geleverd, terwijl ook om een lijst met ‘vermoedens van integriteitsschendingen’ was gevraagd.

Volgens de jaarrapportage Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk zijn in 2011 51 meldingen van integriteitsschendingen gedaan. Op dat moment wordt een oriënterend gesprek met een leidinggevende gedaan. Vijf van die meldingen hebben geleid tot “serieuze vervolgacties door het lijnmanagement, maar niet tot disciplinaire handhaving.”

In 2012 zijn oriënterende gesprekken over integriteitsschendingen niet meer meegenomen in rapportage. In dat jaar leidde een schending tot ontslag, maar mogelijk strafbare feiten kunnen niet meer worden gecontroleerd.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had in twee jaar tijd te maken met machtsmisbruik, seksuele contacten, bevoordeling van consultant bij toekennen van opdrachten en inzage van informatiesysteem bij toekennen van opdrachten. Die incidenten hebben tot nul ontslagen en nul aangiften geleid.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Ministerie van SZW

Dit ministerie had de afgelopen twee jaar te maken met vijf schendingen, die tot nul ontslagen en nul aangiften hebben geleid. Onder meer machtsmisbruik, seksuele contacten en bevoordeling van consultant bij toekennen van opdrachten hebben bij dit ministerie plaats gevonden.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Ministerie van Veiligheid & Justitie

In twee jaar zijn veertig vermoedens van integriteitsschendingen gemeld, waarvan achttien geconstateerde overtredingen en dertien mogelijk strafbaar zijn. Dit heeft tot nul ontslagen en nul aangiften geleid.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Ministerie van VWS

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn in twee jaar tijd 32 integriteitsschendingen aangetroffen. Daarvan zijn tien mogelijk strafbaar. Dat heeft eenmaal tot een aangifte geleid.

Openbaar Ministerie

Het OM had in 2011 en 2012 met 69 integriteitsschendingen te maken. Zeventien keer werden medewerkers van het OM aangegeven.

Twee medewerkers werden ontslagen omdat ze tijdens werktijd datingsites of Facebook bezochten. Onder invloed van alcohol en misbruik van een dienstauto leidde tot ontslag en strafrechterlijk onderzoek. Op het lekken en misbruiken van informatie uit een strafdossier met derden volgde eveneens ontslag.

Een persoon werd ontslagen en aangegeven nadat hij verdacht werd van betrokkenheid bij een gewelddadige overval en raadplegen van persoonlijke gegevens in het justitieel systeem.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen had in 2011 en 2012 te maken met 314 vermoedens, waarvan 186 zijn bewezen. In beide jaren werden zeventien mogelijk strafbare feiten gepleegd, maar het is onbekend hoe vaak daar aangifte van is gedaan.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Bij de IND zijn 51 integriteitsschendingen geconstateerd. Hiervan zijn 21 gevallen mogelijk strafbaar en is eenmaal aangifte gedaan. In 2011 werd een ambtenaar ontslagen vanwege misbruik van zijn positie, belangenverstrengeling en misbruik van bevoegdheden.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

Rijksgebouwendienst

Bij de Rijksgebouwendienst zijn twee schendingen in twee jaar geconstateerd. In 2011 is een melding van alcoholmisbruik in diensttijd en stalking ongegrond verklaard. Na intern onderzoek bleek dat de melder een valse identiteit gebruikte.

In 2012 pleegde een medewerker fraude met vastgoed en werkte hij/zij ergens anders tijdens een ziekteverlof. Hiervan is aangifte bij de politie gedaan. De betrokken ambtenaar zat daarvoor al in een ontslagtraject wegens disfunctioneren.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

UWV

In 2011 werden 203 vermoedelijke schendingen bij het UWV gemeld, in 2012 waren dat er 211. Dat leidde tot respectievelijk acht en zeven ontslagen.

Het UWV weigerde expliciet om een omschrijving van de schorsingen en ontslagen te leveren, waardoor ook onbekend blijft hoe vaak aangifte is gedaan. “Wij zijn namelijk van mening dat bij publicatie van de gevraagde gegevens het risico groot is dat aldus de identiteit van degene die de integriteitsschending heeft begaan bekend wordt.”

Ook meldt het UWV dat het beleid rondom integriteit in 2011 is verbeterd naar aanleiding van eerdere media-aandacht. Desondanks worden ook zorgen over het detecteren van integriteitsproblemen geuit. Zo wordt volgens het UWV te weinig risico-analyse gedaan, “met het gevaar dat risico’s onbenoemd blijven waardoor de organisatie onnodig wordt blootgesteld aan ongewenste situaties.”

Ook zouden reorganisaties ervoor zorgen dat meer schendingen plaats gaan vinden. “De cultuur binnen de organisatie dient alert gevolgd te worden, aangezien die veranderingen een significant effect kunnen hebben op de betrokkenheid van de medewerkers.”

Bekijk hier de gegevens [PDF].

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank heeft gegevens over schendingen openbaar gemaakt, hoewel het een privaatrechtelijke rechtspersoon is en volgens het Burgelijk Wetboek geen ambtenaren in dienst heeft. “DNB ziet niettemin aanleiding om de door u (NU.nl, red.) gevraagde informatie openbaar te maken, maar doet dat onverplicht en niet op grond van de Wob.”

In 2011 werd een persoon ontslagen vanwege het niet vermelden van antecedent bij een pre-employment screening. Na intern onderzoek is het dienstverband van nog twee personen beëindigd vanwege schuldenproblematiek. In 2012 zijn vier medewerkers ontslagen, waarbij een persoon bij het openbaar ministerie is aangegeven na een overtreding met effectentransacties.

Bekijk hier de gegevens [PDF].

CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft in de afgelopen twee jaar vijf onderzoeken naar integriteitsschendingen gedaan. Daarbij zijn vier personen ontslagen. Bij een medewerker is aangifte gedaan van oplichting, valsheid in geschrifte en diefstal.

Bekijk hier de gegevens [PDF] [XLS].

Autoriteit Financiële Markten

De AFM heeft elf vermoedens van overtredingen geconstateerd, waaronder het delen van dossiervertrouwelijke informatie met derden, een internetpublicatie van organisatievertrouwelijke informatie en privé-beleggingstransacties zonder voorafgaande toestemming. Geen enkele medewerker is ontslagen of aangegeven.

Bekijk hier de gegevens [PDF].