Studenten hebben het door de coronacrisis psychisch zwaar. Zij missen de sociale contacten en de interactie met docenten en studiegenoten, wat tot veel eenzaamheid leidt. Ook vrezen zowel docenten als studenten voor studievertraging als de coronacrisis nog lang blijft duren, schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) dinsdag in een Kamerbrief.

"Studenten hebben het zwaar in deze tijd", stelt de minister. "Het thuis studeren wordt door het merendeel van de studenten als lastig ervaren en studenten laten weten te maken te hebben met stress en depressieve klachten. Ook maken studenten zich zorgen over hun studieverloop en de toekomst."

Ondertussen missen ook docenten het echte contact met hun studenten. Ze zien het onderwijs op afstand als een schrale invulling van hun vak. Hierdoor staat ook het welzijn van het onderwijspersoneel onder druk.

Meer psychologen en een buddysysteem

Van Engelshoven zei in een interview in het NOS Radio 1 Journaal dat zij deze problemen wil aanpakken door de onderwijsinstellingen te bewegen meer studentenpsychologen in te zetten voor de begeleiding van docenten en studenten. "Instellingen moeten proberen ervoor te zorgen dat studenten elkaar toch soms kunnen zien, bijvoorbeeld door sportactiviteiten op grote locaties te organiseren."

Daarnaast pleit de bewindsvrouw voor een buddysysteem, zoals de Universiteit Maastricht heeft ingevoerd. "Dring er bij de studenten op aan om naar elkaar om te kijken. In Maastricht worden studenten daarvoor aan elkaar gekoppeld, dat is heel belangrijk."

“De motivatie om te studeren is voor een groot deel weg. Normaal gesproken is studeren naast een educatieve verrijking ook een sociale verrijking. Je leert er mensen kennen die dezelfde interesses hebben in een bepaald gebied, dat is nu vrijwel weg.”
Student Mening_is_geen_feit op NUjij

Lees de volledige reactie en andere verhalen van studenten op ons reactieplatform NUjij.

Niet meer uitval studenten door coronacrisis

In het mbo en het hoger onderwijs was het aantal gediplomeerde studenten in het afgelopen studiejaar vrijwel gelijk aan dat van het studiejaar ervoor. De coronamaatregelen die tijdens het afgelopen studiejaar golden, hebben niet tot meer uitval van studenten geleid, constateert Van Engelshoven. De uitval is in het mbo licht gedaald en in het hoger onderwijs zelfs sterk afgenomen. Ook het aantal door studenten in het hoger onderwijs behaalde studiepunten blijft niet achter op het aantal behaalde punten in voorgaande jaren.

Studenten en docenten maken zich wel zorgen over de onderwijskwaliteit. Online onderwijs kan vooral bij praktijklessen geen goed alternatief zijn, beaamt de minister. "En onderwijskwaliteit is meer dan het eindniveau en het aantal studiepunten. Studenten missen nu juist de bredere vorming die je onder andere ontwikkelt in de interactie tussen studenten en tussen student en docent."

Daar komen door de gewijzigde omstandigheden wel nieuwe vaardigheden voor in de plaats, voegt het ministerie eraan toe. "Mbo-studenten geven aan steeds beter zelfstandig te kunnen werken. Op de universiteit lijkt de drempel om vragen te stellen via de chat lager te zijn dan in een volle hoorcollegezaal. En hogescholen zien dat de digitale vaardigheden van studenten en docenten in snel tempo verbeteren. En in alle sectoren zie je dat er hard gewerkt wordt om het online onderwijs gevarieerder en interactiever te maken."