Geen wonder dat Ernst Hirsch Ballin tegen het regeer- en gedoogakkoord gaat stemmen. Want op het gebied van privacy gaat het kabinet Rutte-Verhagen een paar goede stappen zetten. Door Arjan Dasselaar.

Vergeeft u me de misleidende kop, want het is natuurlijk gissen wie precies verantwoordelijk is geweest voor welke delen van de uitgebreide regeer- en gedoogakkoorden die donderdag werden gepresenteerd.

Wie er ook mee kwam – Mark, Maxime of Geert – feit is dat er, geheel tegen mijn verwachting in, in het concept-gedoogakkoord wat zinnige voorstellen staan over privacy.

Privacyhater Ernst

Daarvoor hoeft u dat akkoord trouwens niet eens te lezen. Het enkele feit dat privacyhater Ernst Hirsch Ballin heeft aangekondigd vandaag op het CDA-congres tegen te stemmen, vertelt u al genoeg.

Maar omdat we bij NU.nl van feiten houden, wil ik u toch graag even wijzen op dit zinnetje in het gedoogakkoord: ‘De informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens worden verbeterd.’

Eisen stellen

Hoe gaan Rutte c.s. dat doen? Nou, ondermeer door veel meer eisen te stellen aan (overheids)instanties die persoonsgegevens gaan verwerken.

Zo moet heel duidelijk zijn dat het verwerken van die gegevens echt nodig is. Het akkoord heeft het over het tijdens de voorbereiding van een maatregel toetsen van de effectiviteit.

(Het spreekt voor zich dat deze column te zijner tijd gehakt zal maken van eender welke minister die denkt van deze nog nader in te vullen toetsing een spreekwoordelijke wassen neus te kunnen maken.)

Horizon

Ook een mooi woord uit dat akkoord: ‘Horizonbepaling.’ Dat is een Haags leenwoord, afkomstig uit het Engels, voor ‘aan deze maatregel komt vanzelf een einde’.

Ik kwam dit woord tegen in de zin ‘Voorgenomen maatregelen inzake opslag, koppeling en verwerking van persoonsgegevens worden zoveel mogelijk voorzien van een horizonbepaling.’

Oftewel: alle nieuwe maatregelen die betrekking hebben op persoonsgegevens, worden waar mogelijk voorzien van een ‘tenminste houdbaar tot’-stickertje.

Mooi begin

Da’s een mooi begin. Maar daar blijft het niet bij. Wie persoonsgegevens gebruikt, moet het melden als er iets misgaat. En wie dat nalaat, kan een boete verwachten. Of, zoals Rutte c.s. het zeggen:

‘Het kabinet komt met een voorstel voor een meldplicht voor alle diensten van de informatiemaatschappij, waaronder de overheid, in geval van verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens waarbij alle datalekken worden gemeld aan de nationale toezichthouder die boetes kan opleggen indien de meldplicht niet wordt nageleefd.’

Ernesto

We moeten natuurlijk nog maar afwachten wat ervan terechtkomt. Maar beide goede berichten hadden we waarschijnlijk sowieso kunnen vergeten als ons aller Ernesto een serieuze kans had gemaakt op continuering van zijn ministerschap.

Het is niet allemaal goed. Zo miste ik in het gedoogakkoord duidelijke garanties voor de vrijheid van meningsuiting, en wordt internet eigenlijk alleen negatief genoemd, namelijk in de context van cybercrime.

Cameratoezicht

Bovendien vond ik in hetzelfde document ook de bondige opmerking ‘Er komt meer cameratoezicht’. Er staat niet bij waar. Wel waarom: de opmerking staat in het gedeelte over ‘Veiligheid’.

Mocht Rutte nu bij nader inzien toch niet zo blij zijn met deze passage, maar zijn woord moeten houden richting CDA en/of PVV, dan heb ik nog wel een oplossing.

Werkloze hooggeleerde

Grote kans namelijk dat een zekere doctor Ernst Maurits Henricus Hirsch Ballin binnenkort werkloos zijn dagen moet slijten. En uit de Amerikaanse comic-cultuur weten we hoe werkloze hooggeleerden meestal eindigen:  als schurk.

Met andere woorden, als er dan toch zonodig extra camera’s moeten komen, hang ze dan allemaal maar voor de hut van Hirsch Ballin. Ik denk dat er voldoende NU-lezers zijn die deze man tot in lengte van dagen scherp in de gaten willen houden.