Uit verschillende watergangen in de Haagse Beemden in Breda wordt ongeveer 32.000 kubieke meter bagger verwijderd. Het slib wordt afgevoerd naar verschillende erkende verwerkers.

De waterlopen in de Haagse Beemden worden tot half maart dit jaar gebaggerd. Door het baggeren verbetert de waterkwaliteit en dat is gunstig voor dieren en planten.

Bij bijna alle watergangen in de wijk wordt het teveel aan slib van de bodem gehaald om problemen met water- aan en afvoer te voorkomen. Dat gebeurt met een zogeheten baggerschuifboot die de dunne laag slib van de bodem bij elkaar duwt. Een kraan met knijper kan de bagger zo makkelijker opgraven en in een vrachtwagen deponeren.

Voorafgaand aan het project zijn flora- en faunaonderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn geen zeldzame planten- of diersoorten aangetroffen. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de baggerspecie om te bepalen hoe het slib verwerkt mag worden. De medewerkers moeten ook rekening houden met kabels en leidingen die door de watergangen lopen.

Niet alle waterlopen worden uitgebaggerd. Van tevoren worden er peilingen uitgevoerd om de hoeveelheid slib op de bodem te bepalen. Hierbij wordt gecheckt of de vastgestelde diepte van de watergang gehaald wordt. Als dat niet het geval is dan worden deze waterlopen gebaggerd. De watergangen in de wijk zijn aangelegd om regenwater op te vangen.