De inrichting van het buurtpark Geeren-Zuid gaat in totaal 1,2 miljoen euro kosten. Het park in de Hoge Vucht wordt in het kader van buurtparticipatie samen met buurtbewoners ontworpen. Dat staat in het bestuursvoorstel van het college van B&W.

Het park moet vooral gaan draaien om spelen en ontmoeten. Bewoners denken, doen en ontwerpen mee tijdens het hele proces. In ateliers ontwerpen zij samen met Wijkavontuur en de gemeente, onder regie van een externe procesbegeleider, het park. Het interactieve proces met bewoners is de randvoorwaarde bij de totstandkoming van het park.

Na de aanbesteding start de uitvoering april 2016 met de aanpassing van kabels- en leidingen en vervolgens de aanleg van het nieuwe park. Verwacht wordt dat het park in het najaar van 2016 gereed is.

De kosten van 1,2 miljoen euro dekken het totale plan, onder andere inclusief werkvoorbereiding, participatie, aanleg van het park en riolering. Het budget komt onder meer uit het Masterplan Hoge Vucht en bijdragen van de Alleewonen voor tijdelijk beheer en het opvangen en bergen van regenwater van de nog te bouwen en te renoveren woningen. Vanuit Stedelijk water wordt een bijdrage geleverd voor het aanpassen van de riolering.

In het zuidelijk deel van het plan, ter hoogte van de Rombout Keldermanstraat is een bouwlocatie voor 14 woningen. Tot er gebouwd gaat worden, worden tijdelijk voorzieningen geplaatst en aangebracht, zoals de huidige skatevoorziening. AlleeWonen wil in 2019 gaan bouwen en in 2017 starten met de voorbereiding.

In het park is een gedeelte ingericht met oorspronkelijke speelelementen. Verder wordt er onder andere een hondenlosloopterrein, enkele trapveldjes en een beweegtoestel voor senioren aangelegd.  Als gevolg van de nauwe betrokkenheid van de buurt, zijn er gesprekken met bewoners die het beheer van het park op zich willen nemen.