De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben afspraken gemaakt over de komst van een windpark. Deze moet geplaatst worden langs de A16. De precieze locatie is nog niet bepaald.

Hoeveel windmolens er precies geplaatst gaan worden is nog niet duidelijk. De windmolens moeten uiterlijk eind 2020 in gebruik zijn. Een flink deel van de voorkeurslocaties ligt op Bredaas grondgebied.

De gemeenten hebben bij dit project de Provincie gevraagd om de regie te nemen, zodat omwonenden en belanghebbenden één aanspreekpunt hebben. Dit bevordert volgens de provincie de eenduidigheid en kwaliteit van de planprocedure.

Effecten

Begin 2016 wordt het milieu- en planologisch onderzoek gestart, waarbij wordt gekeken naar de effecten van windturbines op inwoners en de omgeving. Daaruit moet ook blijken welke locaties langs de A16 geschikt zijn.

Het plan is ontstaan vanuit de ambitie om in 2020 veertien procent duurzame energie te kunnen opwekken. Van daaruit heeft het Rijk gebieden aangewezen waar grote windmolenparken mogen komen. Dit zijn volgens de provincie vooral gebieden waar het relatief hard waait en waar weinig mensen wonen.

Opbrengst

De gemeenten zijn in gesprek met energiecoöperaties en projectontwikkelaars. Projectontwikkelaars hebben vooruitlopend op definitieve toewijzing van locaties en vergunningen al afspraken gemaakt met grondeigenaren langs de A16. In deze afspraken staat onder andere dat de opbrengst ten goede komt aan de samenleving.

De gemeenten Moerdijk en Drimmelen organiseren respectievelijk 17 en 19 november een raadsinformatieavond over dit onderwerp. Beide avonden gaat het over de voorkeurlocatie Zonzeel. 

Breda heeft in augustus al drie windmolens gerealiseerd op Hazeldonk.