Vrijwilligersevenementen en kleinschalige niet-commerciële evenementen krijgen van de gemeente Breda kosten voor leges en precariobelasting in 2015 volledig vergoed. 

Hiermee wil het college evenementen in buurten en wijken een extra stimulans geven.

Andere niet-commerciële evenementen krijgen in 2015 net als in voorgaande jaren 75 procent van de kosten gecompenseerd. Het is de bedoeling dat deze compensatie de komende jaren wordt afgebouwd en dat de kosten voor het aanvragen van een vergunning zelf omlaag gaan.

Drempel lager

Wethouder Selçuk Akinci zegt dat de maatregel bedoeld is om het gemakkelijker te maken voor initiatiefnemers om in hun buurt of wijk een evenement te organiseren. “Zonder leges en precario wordt de drempel daarvoor lager. Daarom hebben we in het coalitieakkoord vorig jaar al afgesproken om de precario en leges voor kleinschalige, niet-commerciële evenementen helemaal af te schaffen.”

Voor commerciële evenementen geldt al vanaf 2015 dat ze geen compensatie meer krijgen. Vanaf 2000 is een aantal grote publieksevenementen vrijgesteld van precario. De overeenkomsten die destijds met deze organisatoren zijn gesloten blijven van kracht.

Het college doet vóór het evenementenseizoen van 2016 een nader voorstel over het compenseren van leges en precariobelasting voor de jaren 2016 tot en met 2018.