Actievoorwaarden Sanoma sportbladen actie: win een reis naar Londen

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Sanoma sportbladenactie ‘win een reis naar Londen’ actie (hierna: “de Actie”) die Sanoma Media Netherlands B.V., Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp (hierna te noemen: “Organisator” ) organiseert in samenwerking met Bruna B.V.
1.2 Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing, die op 1 januari 2006 in werking is getreden. Organisator verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.
1.3 Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.
1.4 Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

2. Inhoud promotionele Actie

Actie mechanisme:
Koop een actietitel en maak kans op een reis naar Londen en overige prijzen.
In het kader van de Actie wordt een actiekaart met een unieke code verstrekt aan de koper van een tijdschrift die deelneemt aan de actie bij Bruna B.V. De codes die verspreid worden, moeten door de ontvanger geactiveerd worden op www.winreisnaarlonden.nl

Deelnemende titels:
Helden, NUsport, Fiets, Zeilen, ProCycling, Hoefslag, Golfers Magazine, Hockey.nl

Actie periode:
De Actie loopt van maandag 2 juli tot en met donderdag 26 juli 2012. Activeringen die na laatstgenoemde datum worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor deelname. Op onpartijdige wijze trekt een computer uit alle inschrijvingen met een geldige unieke code, die akkoord zijn gegaan met deze actievoorwaarden, de prijswinnaars.

3.Prijzen
Er zijn twee soorten prijzen te onderscheiden:
1. 50x NUsport magazine (enkele editie) twv € 2,30 (incl. btw)
2. Reis naar Londen (2x, bestaande uit arrangement voor 2 personen)

Alle prijswinnaars worden getrokken worden op 27 juli 2012

50X gratis NUsport magazine
De 50 gratis NUsport tijdschriften worden eenmalig naar de prijswinnaars toegestuurd. Het betreft een nieuwe editie (geen retourexemplaren).

Reis naar Londen:
Deze persoon ontvangt de volgende prijs:
- arrangement voor twee personen (6 en 7 augustus 2012)
Inclusief:
- Retour treinticket in 2e klas Schiphol – Brussel – Londen St. Pancras
- Eén overnachtingen in een 4*hotel, op basis van 2 tweepersoonskamers inclusief lokale belastingen
- Incl. unieke en toepasselijke verrassing + toegangsbewijs voor het Holland Heineken House
- Dagelijks ontbijtbuffet

Exclusief
- Uitgaven van persoonlijke aard zoals drankjes, fooien, telefoon en maaltijden
- Reis- en/of annuleringsverzekering
- Toegangskaarten voor toeristische attracties
- Overige aanvullende services

De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs of contanten. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan andere personen dan de deelnemer die de prijs gewonnen heeft.

Er kan niet afgeweken worden van de bovenstaande treindata. Alle extra’s en overige niet hierboven genoemde zaken zijn voor eigen rekening, waaronder (reis)verzekering van de winnaar en de persoon die hij/zij meeneemt.

De prijswinnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld door de Organisator. Ook zal de winnende code getoond worden op de website www.winreisnaarlonden.nl. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

De kansspelbelasting en BTW komen voor rekening van Organisator.

De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s/ video’s kunnen door de Organisator worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

De deelnemer dient zich op verzoek te legitimeren voor toekenning van de prijs. De prijswinnaar is verplicht om zijn unieke code te kunnen overhandigen bij overhandiging van de gewonnen prijs. Deze code moet duidelijk leesbaar zijn.

4. Deelnemers
Deelname staat open voor een ieder vanaf 18 jaar, met uitsluiting van werknemers van de Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen waarmee ze samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende Actie.

Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals activering van de actiecode, eigenhandig te verrichten.

De Organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

De Organisator heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten, indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

De Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, evenals voor eventueel verloren gegane inzendingen, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. De organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

5.Persoonsgegevens en Privacy
5.1 Door deel te nemen aan de Actie(s) geeft de deelnemer aan de Organisator toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die de Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijzen.
5.2 De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van de organisator: http://www.zester.nl/cat-Home/privacy_statement;pgid=xpxQumvyyEZSR0UQpn3dXQY00000DOSByZio;sid=9v41L_61ka0sL7Fy4DHSD-6_qkfLeqIMCKs

6. Wijziging Actievoorwaarden en technische voorzieningen
De Organisator kan te allen tijde deze actievoorwaarden wijzigen. Wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. De Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de Organisator aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

7.Klachten
Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door de Organisator georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Sanoma Media Netherlands B.V., Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp onder vermelding van ‘klacht sportbladen actie ‘win een reis naar Londen’. Ten aanzien van promotionele kansspelen bestaat tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Projectbureau Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

8.Aansprakelijkheid
De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kan de organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisator in het leven roepen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. Deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor eventueel door de deelnemer veroorzaakte schade in verband met de prijs.

9.Overmacht
De Organisator behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of de sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier/ sponsor.

10.Toepasselijk recht
Op deze Actievoorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 

Tip de redactie
Let op: Je browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie over browser ondersteuning