Vanaf vandaag vragen we je om in te loggen als je reacties wilt lezen onder berichten en video's. De komende maanden zal je vaker zien dat we je die vraag stellen. Zo houden we NU.nl voor iedereen gratis beschikbaar.

NU.nl is het grootste online nieuwsmerk van Nederland en dat is niet alleen iets waar we trots op zijn, het is ook belangrijk. Nieuws zo breed mogelijk toegankelijk maken zorgt voor een beter geïnformeerde bevolking.

Door regelmatig het nieuws te lezen, begrijp je de wereld om je heen en kan je betere keuzes maken. In het stemhokje en in jouw eigen leven. Bijvoorbeeld als je een huis wilt kopen of zodra je op vakantie gaat terwijl er een pandemie gaande is.

Je hoeft niet te betalen voor NU.nl, maar gratis nieuws is niet gratis om te maken. Onze redactie publiceert elke dag honderden nieuwe artikelen en tientallen video's. Daar vragen we geen geld voor; NU.nl is al meer dan twintig jaar gratis.

Maar er werken honderden mensen voor NU.nl: journalisten, ontwikkelaars en andere ondersteunende afdelingen. Die verdienen natuurlijk een salaris. De kosten die we maken om het nieuws te brengen, betalen we door advertenties te laten zien.

Door in te loggen op NU.nl zorg je ervoor dat we advertenties voor een hogere prijs kunnen verkopen. Dat doen we natuurlijk niet door jouw persoonlijke gegevens te delen met of te verkopen aan andere bedrijven.

Maar als we iets meer over jou weten, kunnen we bijvoorbeeld reclame voor auto's laten zien als je daar veel over leest. Of advertenties van de nieuwste films, als je interesse hebt in dat onderwerp.

Daar hebben adverteerders meer geld voor over. Daardoor kunnen we blijven investeren in het verbeteren van NU.nl en blijft het belangrijkste nieuws voor jou gratis.

Als je inlogt, maken we NU.nl ook beter op maat. Zo hoef je binnenkort niet meer op zoek naar de nieuwste artikelen die we geplaatst hebben sinds jouw laatste bezoek, maar worden die overzichtelijk bovenaan de voorpagina gezet.

Daarnaast zijn we druk bezig om ons aanbod aan regionaal nieuws verder uit te breiden. Als je inlogt, kun je het nieuws uit jouw stad op je voorpagina zetten.

Vanaf vandaag moet je ook inloggen om meer dan vijf reacties op NUjij te lezen. Je kan dan ook meteen vragen stellen aan de redactie, mee discussiëren en respect geven aan anderen.

Je maakt een Mijn NU.nl-account simpel aan. Als je gebruikmaakt van onze app, klik dan op Rubrieken, onderaan de app. In het menu dat verschijnt, zie je bovenaan Inloggen staan.

Via onze website maak je een account aan door rechtsboven op Mijn NU.nl te klikken.

Uiteraard kom je het ook vanzelf tegen als je bijvoorbeeld een reactie wilt plaatsen of lezen op NUjij.

Heb je een vraag of opmerking over dit besluit, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.